ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - προς το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΙΤΗΣΗ


ΠΡΟΣ: - EUROPEAN COURT OF AUDITORS
              eca-info@eca.europa.eu

           - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
             grammatia.proedrou@elsyn.gr

Θέμα: Αναφορά - Αίτηση για έλεγχο νομιμότητας και την πληροφόρηση μου  σχετικά με μεγάλο επιχειρηματικό σχέδιο, κατατετμημένο σε οκτώ έργα, στο Δήμο Καρύστου Ευβοίας Περιφερείας Στερεάς Ελλάδας, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, ως προς την υπέρβαση ή μη του ανωτάτου ορίου έντασης της ενίσχυσης. 
 

Παρακαλώ να διενεργήσετε έρευνα και να με πληροφορήσετε εάν οι κατωτέρω αιολικοί σταθμοί που έχουν ενισχυθεί στη κανονιστική βάση των περιφερειακών ενισχύσεων με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα έργα όπως έχω πληροφορηθεί, να διασταυρωθεί αυτό παρακαλώ, βλ. επιλέξιμες δαπάνες / επιχορήγηση κεφαλαίου αναλυτικά κάτω), σήμερα 100% συμφερόντων  της εταιρείας ENEL GREEN POWER HELLAS A.E., έχουν ενισχυθεί νομίμως ή μη όσον αφορά στο ύψος της έντασης της ενίσχυσης.

Εν προκειμένω έχουμε συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 210.639.300,00 € (κατατετμημένες) και κρατική επενδυτική βοήθεια 63.191.790,00 €. Συνάδει αυτό το ύψος ενίσχυσης με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα κατά την χρονική περίοδο της υπαγωγής κανονισμό της Ε.Ε. για τις περιφερειακές ενισχύσεις και τις διατάξεις του ν. 3299/2004;
Βλ. 4.3.2. Κανόνες για την αξιολόγηση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (2006/C 54/08). Βλ. και https://www.enelgreenpower.com/media/press/d/2017/06/enel-starts-construction-of-the-largest-wind-farm-in-greece

Η αρχική ΑΕΠΟ του συνολικού έργου.
Η τελική τροποποίηση της ΑΕΠΟ του συνολικού έργου.

Κάτω είναι οι υπαγωγές  των οκτώ αιολικών σταθμών στις διατάξεις του ν. 3299/04 και οι εκταμιεύσεις του 100% της κρατικής ενίσχυσης.

Α1. 30-05-2011 / ΑΔΑ: 4Α87Φ-ΥΣ0 ΥΠΑΓΩΓΗ «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε. Με την 60383/ΥΠΕ/5/04397/E/Ν.3299/2004/29-12-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» που αναφερόταν στην ίδρυση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Πλάτανος» που βρισκόταν στον τότε Δήμο Μαρμαρίου, του Νομού Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 16.800.000,00 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 30% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους 5.040.000,00 ευρώ.

Α2. Εκταμίευση του ποσού 2.520.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54075453-6 επιταγή  της Τραπέζης Ελλάδος.

Α3. 27.12.2013 / ΑΔΑ ΒΛΓΔΦ-ΜΓΨ  Χορήγηση υπολοίπου προκαταβολής. Καταβολή ποσού ύψους 2.520.000,00 € ως προκαταβολή, βάσει εγγυητικής έναντι του υπολοίπου της συνολικά προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Β1. 05-08-2011 / ΑΔΑ: 4ΑΧΧΦ-ΓΞΘ Υπαγωγή Αιολικά Πάρκα Μηλιάς Α.Ε Επιλέξιμες δαπάνες 25.839.300 € / Επιχορήγηση κεφαλαίου 7.751.790 € (30,00% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης).
 
Β2. Προκαταβολή Μηλιά Καφηρέα / Εκταμίευση του ποσού 3.875.895,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54078087-1 / 21.02.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.

Β3. 28.11.2013 / ΑΔΑ:
ΒΛ1ΔΦ-ΧΘΘ Χορήγηση υπολοίπου προκαταβολής ύψους 3.875.895,00 ευρώ ως προκαταβολή, που αφορούσε στο υπολειπόμενο ποσό της προβλεπόμενης επιχορήγησης για το επενδυτικό σχέδιο.


Γ1. 15-09-2011 / ΑΔΑ: 456ΑΦ-Δ5Ξ Υπαγωγή Αιολικά Πάρκα Καθάρας Α.Ε.39.200.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 11.760.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου.

Γ2. Εκταμίευση του ποσού 5.880.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54112784-5 / 11.04.2012 επιταγή της Τραπέζης
Ελλάδος.

Γ3. 11.12.2013 / ΑΔΑ: ΒΛΓΞΦ-Υ68 Χορήγηση υπολοίπου προκαταβολής, ύψους 5.880.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, ποσοστού 50% έναντι του υπολοίπου της επιχορήγησης.

Δ1. 6-10-2011 / ΑΔΑ: 45ΒΔΦ-Ι1Ν Υπαγωγή "Αιολικά Πάρκα Μύτικα Α.Ε." (Πλατανιστός) 22.400.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 6.720.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου.
Δ2. Εκταμίευση του ποσού 3.360.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 53997985-6 / 10.04.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
Δ3. 28.11.2013 / ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΦ-ΓΝΖ Χορήγηση υπολοίπου καταβολής ύψους 3.360.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, ποσοστού 50% έναντι του υπολοίπου της επιχορήγησης.

Ε1. 15 09 2011 / ΑΔΑ: 456ΑΦ-ΓΤΝ  Υπαγωγή «Αιολικά Πάρκα Ανατολής - Πρινιάς ΑΕ» 19.600.000 Επιλέξιμες δαπάνες / Επιχορήγηση κεφαλαίου 5.880.000.
Ε2. Εκταμίευση του ποσού 2.940.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54079637 / 21.02.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
Ε3. 18-11-2013 ΑΔΑ: ΒΛ11Φ-5ΔΛ Χορήγηση υπολοίπου, καταβολή ύψους 2.940.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, ποσοστού 50% έναντι του υπολοίπου της επιχορήγησης ως προκαταβολή, που αφορούσε στο υπολειπόμενο ποσό της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

ΣΤ1. 30-05-2011 / ΑΔΑ: 4Α87Φ-ΛΙΕ Υπαγωγή «Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε.» 16.800.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 5.040.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου.
ΣΤ2. Εκταμίευση του ποσού 2.520.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 53998172-9 / 12.04.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
ΣΤ3. 28.11.2013 / ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΦ-ΥΑΞ Χορήγηση υπολοίπου, καταβολή ποσού 2.520.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, βάσει εγγυητικής, έναντι του υπολοίπου της προβλεπομένης επιχορήγησης.

Ζ1. 15.09.2011 / ΑΔΑ: 456ΑΦ-ΟΩ2 Υπαγωγή «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.» 36.400.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 10.920.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου.
Ζ2. Εκταμίευση του ποσού 5.460.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54112785-3 / 11.04.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος. 
Ζ3. 17.12.2013 / ΑΔΑ:ΒΛΓΞΦ-826 Χορήγηση υπολοίπου, καταβολή ποσού ύψους 5.460.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, βάσει εγγυητικής έναντι του υπολοίπου της συνολικά προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Α8. 07-06-2011 / ΑΔΑ: 4Α8ΩΦ-ΥΟΞ Υπαγωγή «Αιολικά Πάρκα Κερασιάς Α.Ε.» 33.600.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 10.080.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου.
Β8. Εκταμίευση του ποσού 5.040.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54079636-1/21.02.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
Γ8. 17.12.2013 / ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΩΜ5 Χορήγηση υπολοίπου, καταβολή ποσού 5.040.000,00 ευρώ ως προκαταβολή βάσει εγγυητικής έναντι του υπολοίπου της συνολικά προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Σύνολο επιλέξιμων δαπανών
  16.800.000,00
  25.839.300,00
  39.200.000,00
  22.400.000,00
  19.600.000,00
  16.800.000,00
  36.400.000,00
  33.600.000,00
210.639.300,00

Σύνολο επιχορήγησης
   5.040.000,00
   7.751.790,00
 11.760.000,00
   6.720.000,00
   5.880.000,00
   5.040.000,00
 10.920.000,00
 10.080.000,00
 63.191.790,00
 
Το συνολικό project λοιπόν έχει ενισχυθεί στη κανονιστική βάση των περιφερειακών ενισχύσεων που για την Στερεά Ελλάδα ήταν 30%. Σε σχέση με το ύψος της έντασης της ενίσχυσης εν προκειμένω έχουμε συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 210.639.300 € (κατατετμημένο μεγάλο επενδυτικό σχέδιο) και κρατική επενδυτική βοήθεια 63.191.790 € από το 2012-2013.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσειςπεριφερειακού χαρακτήρα 2007-2013 (2006/C54/08), βλ. ενότητα 4.3.2. «Κανόνες για την αξιολόγηση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων»,   όσον αφορούσε  στις μεγάλες επενδύσεις, το ανώτατο όριο έντασης της περιφερειακής ενίσχυσης έπρεπε να μειωθεί ως εξής:
• Για το τμήμα του επιλέξιμου κόστους έως τα 50 εκατ. EUR, το 100% του ισχύοντος ανώτατου ορίου έντασης περιφερειακής ενίσχυσης.
• Για το τμήμα του επιλέξιμου κόστους από 50 εκατ. έως 100 εκατ. EUR, η ένταση της ενίσχυσης μειώνεται στο 50% του ισχύοντος ανώτατου ορίου έντασης της περιφερειακής ενίσχυσης.
• Για το τμήμα του επιλέξιμου κόστους που υπερβαίνει τα 100 εκατ. EUR, η ένταση της ενίσχυσης μειώνεται στο 34% του ανώτατου ορίου έντασης της περιφερειακής ενίσχυσης.

Μάλιστα η Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού είχε εκδώσει τον Οδηγό Κοινοτικής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων, 30 Σεπτεμβρίου 2008, από όπου και αντλώ το κατωτέρω παράδειγμα (σελ. 42-43):

Παράδειγμα: ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο με επιλέξιμες δαπάνες ύψους 200 εκατ. EUR και ισχύον ανώτατο όριο έντασης της περιφερειακής ενίσχυσης 40% ΑΙΕ μπορεί να δεχθεί μέγιστη ενίσχυση ύψους 43,6 εκατ. EUR:

(i) Έως 50 εκατ. EUR: 100% του ανώτατου ορίου έντασης της περιφερειακής ενίσχυσης=> 50 εκατ. EUR x 40% = 20 εκατ. EUR.
(ii) Για το τμήμα από 50 εκατ. EUR – 100 εκατ. EUR: 50% του ανώτατου ορίου
έντασης της περιφερειακής ενίσχυσης => 50 εκατ. EUR x (40% x 50%) = 10 εκατ. EUR.
(iii) Για το τμήμα που υπερβαίνει τα 100 εκατ. EUR: 34% του ανώτατου ορίου έντασης της περιφερειακής ενίσχυσης=> 100 εκατ. EUR x (40% x 34%) = 13,6 εκατ. EUR.
Συνολική ενίσχυση=> (i)+(ii)+(iii) = 20 εκατ. EUR + 10 εκατ. EUR + 13,6 εκατ. EUR = 43,6 εκατ. EUR.

Σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου έντασης, η κρατική ενίσχυση για τα 8 αιολικά της ENEL GREEN POWER HELLAS A.E. θα έπρεπε να μην είχε υπερβεί το υπολογιζόμενο ως εξής όριο: Για τα   50 εκατ. Χ 30% = (Α) 15 εκατ. / για τα 50-100 εκατ.  50 Χ (30% Χ 50%) = (Β) 7,5 εκατ. / για το τμήμα των επιλέξιμων δαπανών που υπερβαίνει τα 100 εκατ. 110 Χ (30% Χ 34%) = (Γ) 11,22 εκατ.  Σύνολο (Α)+(Β)+(Γ)= 33,72 εκατ.

Τι ακριβώς συμβαίνει παρακαλώ; Πρόκειται για χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων και επιχορηγείται πολυεθνική που επιπλέον θα τύχει και της επιχορήγησης των αιολικών εν τη λειτουργία τους, εφόσον ακόμα ισχύει γι’ αυτά το σύστημα FIT. Με συντελεστή απόδοσης άνω του 32% (πρόκειται για περιοχή με πολύ ευνοϊκά ανεμολογικά στοιχεία που δεν τα διαθέτω επακριβώς), τα σταθερά επί 25 χρόνια κέρδη της εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο των ενισχύσεων, δεν συνιστούν αισχροκέρδεια;


1 σχόλιο: