ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Ανοιχτή επιστολή προς τους Έλληνες βουλευτές…..Το  τουριστικό «κεφάλαιο» του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αισθητική του τοπίου, και η αισθητική του τοπίου στηρίζεται  στις μικρές κλίμακες των κατασκευών, στις διακριτικές επεμβάσεις στις χερσαίες επιφάνειες, στην ανοικτότητα του θαλάσσιου μετώπου. Η διαχείριση του αιγαιοπελαγίτικου τοπίου με την  απουσία υψηλής  βλάστησης και   τις περιορισμένες δυνατότητες «καμουφλαρίσματος» των δομημένων όγκων ή άμβλυνσης των οπτικών συνεπειών τους, απαιτεί μικρά μεγέθη ενσωματωμένα στο χώρο, με τη μικρότερη δυνατή έγχυση τσιμέντου και τη μικρότερη δυνατή δημιουργία πρανών, με το μικρότερο δυνατό ύψος  ώστε να μην παραβλάπτονται οι ορίζοντες. 


Όμως αυτός ο δημόσιος πλούτος του τρέχοντος  ελληνικού λαού και των μεταγενεστέρων, αυτό το μοναδικό  καμάρι της χώρας που έθρεψε τα όνειρα, τις τέχνες  και την ήπια αναψυχή γενεών και γενεών,  απειλείται  από ένα νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί εσπευσμένα προς ψήφιση στην  «Ελληνική» Βουλή . Είναι  το νομοσχέδιο  στο οποίο αναφερθήκαμε στις  27.3.12 ( «Η Ελληνική Εταιρεία και οι χωροθετήσεις της συμφοράς"   
http://oikonikipragmatikotita.blogspot.com/2012/03/blog-post_27.html ) και για το οποίο επανέρχονται δριμύτερες,  αυτή τη φορά 10 περιβαλλοντικές οργανώσεις, απευθύνοντας την παρακάτω επιστολή στους βουλευτές:


29 Μαρτίου 2012


Θέμα: “Αντιρρήσεις των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για το Νομοσχέδιο του


Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών


Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»”


Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,


Επικοινωνούμε εκτάκτως μαζί σας για να σας επισημάνουμε τον κίνδυνο που


προκύπτει από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


με τίτλο «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και


άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 26/3. Συγκεκριμένα, θεωρούμε


απαράδεκτες τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που περιέχονται στο Μέρος Ε’


«ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του εν λόγω σχεδίου νόμου.


Ειδικότερα, ο προβληματισμός μας εντοπίζεται στα εξής σημεία του Μέρους Ε’:


􀂾 Δεν διασαφηνίζεται ο ρόλος του σχεδίου της υπό διαμόρφωση ΚΥΑ για το νέο


Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, η οποία κατατέθηκε


πρόσφατα σε δεκαήμερη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, όπως και η


σύνδεση της με το νέο σχέδιο νόμου, καθώς πολλά από τα άρθρα που


αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση είναι διαφορετικά από αυτά που


αναφέρονται στο σ/ν.


􀂾 Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση αν το σχέδιο της ΚΥΑ θα περάσει από το


Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης


(ΕΠΧΣΑΑ), όπως ορίζεται από τον νόμο για τη χωροταξία (ν. 2742/1999) και


ποιες θα είναι οι τροποποιήσεις που θα πρέπει να υποστεί, δεδομένου ότι πολύ


απέχει από το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.


Ειδικότερα επί των διατάξεων θα πρέπει να τονιστούν ως ιδιαζόντως προβληματικά τα


εξής σημεία:


􀂾 αντιμετωπίζεται ισάξια ένα νησί έκτασης 70 τ.χλμ. με ένα νησί έκτασης 200


τ.χλμ. Είναι φανερό ότι η φέρουσα ικανότητα δυο τέτοιων νησιών δεν μπορεί να


είναι ισοδύναμη,


􀂾 στα νησιά ακόμα και έκτασης 70 τ.χλμ. θα μπορούν πλέον να δημιουργηθούν


οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων,


􀂾 η έκταση που μπορεί να καταλαμβάνουν οι οργανωμένοι υποδοχείς


τουριστικών δραστηριοτήτων πενταπλασιάζεται (από 0,2% σε 1%) σε σχέση με


το ήδη μεγάλο ποσοστό που προβλέπονταν από το σχέδιο της ΚΥΑ για το νέο


ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό,


􀂾 δεν τίθεται ανώτατο όριο για τις νήσους Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και Εύβοια,


παρότι παρουσιάζουν ήδη εμφανή σημάδια κορεσμού, ενώ σημαντικό στοιχείο


που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι η πεπερασμένη φέρουσα ικανότητά τους,


􀂾 «απογειώνεται» η παραθεριστική κατοικία στο 75% της δομούμενης


επιφάνειας σε περίπτωση που ο υποδοχέας διαθέτει γήπεδο golf,


􀂾 δεν πρέπει να καθορίζονται κατά περίπτωση οι αποστάσεις κτιρίων και


εγκαταστάσεων από τον αιγιαλό,


􀂾 δεν διασαφηνίζεται η δυνατότητα ή η απαγόρευση της χωροθέτησης


οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων σε ακατοίκητα νησιά


και βραχονησίδες στην περίπτωση που είναι μικρότερα από 70τ.χλμ, ενώ η


χωροθέτησή τους σε βραχονησίδες και σε ακατοίκητα νησιά (ειδικότερα στις


περιπτώσεις που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας καθώς και σε


περιοχές υπαγόμενες στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του Ν.


3937/2011) είναι ιδιαιτέρως επιζήμια για το περιβάλλον και το τοπίο,


􀂾 τα ποσοστά (επί της συνολικής δυναμικότητας σε κλίνες των ξενοδοχειακών


καταλυμάτων) που αναφέρονται σε σχέση με τη χρονομεριστική μίσθωση,


αποτελούν ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, καθώς η εφαρμογή τους θα σήμαινε


την πλήρη χρήση των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων


ως παραθεριστικής κατοικίας.


􀂾 δεν καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η


χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ακόμα


και στις ορεινές περιοχές.


Επιπλέον, στο σχέδιο νόμου αναφέρονται μια σειρά από διατάξεις που αφορούν


τους τουριστικούς λιμένες με τα εξής μειονεκτήματα:


􀂾 δεν υπάρχει συμμετοχή του ΥΠΕΚΑ στις απαιτούμενες διαδικασίες,


􀂾 ο Συντελεστής Δόμησης είναι ανεπίτρεπτα υψηλός,


􀂾 δεν πρέπει να επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση μικρότερη των 50m από


τον αιγιαλό,


􀂾 επιτρέπει τη δόμηση κτιρίων έως την ακτογραμμή και σε κάθε περίπτωση


χωρίς να καθορίζεται το είδος τους,


􀂾 το χρονικό διάστημα που δίνεται στις Δημοτικές Αρχές για να εκφράσουν τις


απόψεις τους είναι απαράδεκτα περιορισμένο (15 μέρες),


􀂾 είναι επίσης περιορισμένο το διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η


προσφυγή κατά γνωμοδότησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων,


􀂾 το χρονικό διάστημα παραχώρησης των μαρίνων είναι ιδιαίτερα μεγάλο (99


χρόνια).


Ως περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, δηλώνουμε την αντίθεσή


μας στο εν λόγω σχέδιο νόμου, το οποίο κατατίθεται εμβόλιμα κατά τη διαδικασία


διαβούλευσης και επεξεργασίας του επικαιροποιημένου και προβλεπόμενου από τη


χωροταξική νομοθεσία «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου


Ανάπτυξης για τον Τουρισμό». Ο τουρισμός είναι ένα θέμα που χρήζει εκτεταμένης


διαβούλευσης και όχι ευκαιριακής και αποσπασματικής αντιμετώπισης.


Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να καταψηφίσετε το σχέδιο


νόμου, τουλάχιστον κατά το Μέρος Ε΄ που αφορά την «Απλοποίηση και τη


διευκόλυνση των τουριστικών επενδύσεων».


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ανταλλαγή


απόψεων.


Με τιμή,


Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις


Αρκτούρος


Αρχέλων


Δίκτυο Μεσόγειος SOS


Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία


Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού


Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης


Καλλιστώ


MOm‐Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας


Greenpeace


WWF Ελλάς__