ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Για Ένα Μαζικό Λαϊκό «ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ»


Mια νέα πρωτοβουλία με αφετηρία το ΟΧΙ της 5ης Ιουλίου, που υπογράφεται από 132 πρόσωπα μέχρι στιγμής,   προκαλεί δημόσια συζήτηση στις 28 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, 7.30 μμ στην ΑΣΟΕΕ (οδός Πατησίων) :   Μια πρωτοβουλία που προτρέχει σε κάποια ζητήματα σε σχέση με την ευρεία κοινωνική άποψη, αλλά πάντως συμβάλλει ουσιαστικά στην καταγγελία του πρόσφατου   Ιουλιανού πραξικοπήματος....  
ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ, ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΑΖΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ «ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΕΟ, ΠΙΟ ΒΑΡΒΑΡΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Όλοι εμείς που υπο­γρά­φου­με,
εκτι­μού­με ότι η οι­κο­νο­μι­κή επι­βί­ω­ση των ερ­γα­ζό­με­νων και λαϊ­κών στρω­μά­των, η δη­μο­κρα­τία και η λαϊκή κυ­ριαρ­χία, βρί­σκο­νται μπρο­στά σε μιαθα­νά­σι­μη απει­λή! Απει­λή που προ­έρ­χε­ται από το κοι­νο­βου­λευ­τι­κό και κυ­βερ­νη­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα που ορ­γα­νώ­θη­κε από τους οι­κο­νο­μι­κούς δο­λο­φό­νους της ΕΕ και του ΔΝΤ, από τους εγ­χώ­ριους τρα­πε­ζί­τες και κα­πι­τα-λη­στές, από τους ιδιο­κτή­τες των συ­στη­μι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης, με την υπο­τα­γή και τε­λι­κά την συμ­με­το­χή και προ­ώ­θη­σή του από την κυ­βέρ­νη­ση, με τη συμ­με­το­χή και τη συ­ναί­νε­ση των μνη­μο­νια­κών κομ­μά­των ΝΔ, Πο­τά­μι και ΠΑΣΟΚ, για να τα­πει­νώ­σουν και να με­τα­τρέ­ψουν το με­γά­λο και πε­ρή­φα­νο «Όχι» του λαού, στο ιστο­ρι­κό δη­μο­ψή­φι­σμα της 5ης Ιου­λί­ου 2015, σε ένα «Ναι» στο επερ­χό­με­νο, ακόμη πιο βάρ­βα­ρο, τρίτο Μνη­μό­νιο.
Δεν υπήρ­ξε, δεν υπάρ­χει και δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει, «έντι­μος συμ­βι­βα­σμός» με όλους αυ­τούς! Το «Όχι» στη λι­τό­τη­τα, στα μνη­μό­νια, στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, στις αντι­δρα­στι­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις, ακόμη και η αντι­με­τώ­πι­ση της κοι­νω­νι­κής – αν­θρω­πι­στι­κής κα­τα­στρο­φής, δεν συμ­βα­δί­ζουν με το «ναι στο ευρώ και την ΕΕ».
Τί­πο­τα δεν τε­λεί­ω­σε με την ψή­φι­ση της νέας συμ­φω­νί­ας! Ο λαός αγω­νί­στη­κε επί­μο­να ενά­ντια στα μνη­μό­νια και τις πο­λι­τι­κές της φτώ­χειας για πε­ντέ­μι­σι χρό­νια. Αλλά τώρα είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη να ξα­νάρ­θουν οι αγώ­νες στο προ­σκή­νιο. Δεν μπο­ρού­με να αφή­σου­με να κυ­ριαρ­χή­σει η απο­γο­ή­τευ­ση και  ητ­το­πά­θεια. Δεν μπο­ρού­με να αφή­σου­με τη φτώ­χεια και την κοι­νω­νι­κή αδι­κία να επι­βλη­θούν. Δεν μπο­ρού­με να αφή­σου­με  τις αντι­δρα­στι­κές δυ­νά­μεις, το νε­ο­φα­σι­σμό, το ρα­τσι­σμό και τον κα­νι­βα­λι­σμό κατά των με­τα­να­στών να ση­κώ­σουν ξανά κε­φά­λι.
Αν το δί­λημ­μα που μας θέ­τουν είναι «ρήξη ή υπο­τα­γή», κα­λού­με το λαό, τους ερ­γά­τες και ερ­γα­ζό­με­νους, τη νε­ο­λαία, τη μα­χό­με­νη δια­νό­η­ση και τους καλ­λι­τέ­χνες του «ΟΧΙ», να κά­νουν ένα ακόμη βήμα, δια­λέ­γο­ντας τη ρήξη!
Να οι­κο­δο­μή­σου­με μια νέα λαϊκή ενό­τη­τα «της ρήξης μέχρι το τέλος» ενά­ντια στην «εθνι­κή ενό­τη­τα» της «υπο­τα­γής μέχρι το τέλος» των κυ­ρί­αρ­χων τά­ξε­ων, της μνη­μο­νια­κής πο­λι­τι­κής της κυ­βέρ­νη­σης και του φθαρ­μέ­νου πο­λι­τι­κού συ­στή­μα­τος, που νοιά­ζε­ται μόνο για τη σω­τη­ρία της ευ­ρω­ζώ­νης και του κέρ­δους των τρα­πε­ζι­τών και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων.
Να πά­ρου­με στα χέρια μας την υπε­ρά­σπι­ση της δη­μο­κρα­τί­ας ενά­ντια στην κα­τά­λυ­σή της, την υπε­ρά­σπι­ση της λαϊ­κής κυ­ριαρ­χί­ας ενά­ντια στην αποι­κιο­κρα­τι­κή επι­τρο­πεία και την υπο­τέ­λεια στους τρα­πε­ζί­τες και την ΕΕ.
Απέ­να­ντι στην τρο­μο­κρα­τία της κα­τα­στρο­φής που δήθεν θα φέρει η έξο­δος από το ευρώ και την ΕΕ, απέ­να­ντι στο «δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή», οι ερ­γα­ζό­με­νοι, ο λαός και η νε­ο­λαία μπο­ρού­με να δη­μιουρ­γή­σου­με το δικό μαςεναλ­λα­κτι­κό σχέ­διο, που θα πε­ρι­λαμ­βά­νει:
Τον αγώνα για να μην πε­ρά­σει και να ανα­τρα­πεί το νέο βάρ­βα­ρο μνη­μό­νιο. Την άμεση έξοδο από το ευ­ρω­ζώ­νη, τη ρήξη, έξοδο και χει­ρα­φέ­τη­ση από την ΕΕ για την ισό­τι­μη διε­θνή συ­νερ­γα­σία των λαών. Τηνπαύση πλη­ρω­μών στους δα­νει­στές το­κο­γλύ­φους, τη μη ανα­γνώ­ρι­ση και δια­γρα­φή του χρέ­ους, που σε κάθε πε­ρί­πτω­ση δεν είναι δικό μας, είναι επα­χθές και αβί­ω­το για το λαό. Για να επι­βά­λου­με τη λύ­τρω­ση από τα οι­κο­νο­μι­κά βα­σα­νι­στή­ρια των «δό­σε­ων» και της τροϊ­κα­νής επι­τή­ρη­σης.

Την εθνι­κο­ποί­η­ση  της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δος, όλων των τρα­πε­ζών και των στρα­τη­γι­κών επι­χει­ρή­σε­ων με ερ­γα­τι­κό και λαϊκό έλεγ­χο, πρώτα από όλα αυτών που κλεί­νουν ή τις εγκα­τα­λεί­πουν οι  ιδιο­κτή­τες τους,  για να αντι­με­τω­πι­σθεί η ανερ­γία, η πα­ρά­νο­μη πα­ρα­κρά­τη­ση των μι­σθών, τα λου­κέ­τα.
Την άμεση, «μο­νο­με­ρή» ικα­νο­ποί­η­ση των αι­τη­μά­των του ερ­γα­τι­κού και λαϊ­κού κι­νή­μα­τος, όπως την προ­στα­σία των ανέρ­γων, της ερ­γα­σί­ας και των μι­σθών, των συ­ντά­ξε­ων, των αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νων και του λαϊ­κού ει­σο­δή­μα­τος, με ξή­λω­μα όλων των μνη­μο­νια­κών μέ­τρων, πα­λιών και νέων.
Την υπε­ρά­σπι­ση και διεύ­ρυν­ση των ερ­γα­τι­κών και λαϊ­κών δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των, απέ­να­ντι στο μνη­μο­νια­κό εξευ­τε­λι­σμό της Βου­λής, στη δι­κτα­το­ρία των μι­ντιο­κρα­τών, στην αστυ­νο­μο­κρα­τία και το νε­ο­φα­σι­σμό.
Μπο­ρού­με να επι­βά­λου­με το δικό μας «εναλ­λα­κτι­κό σχέ­διο» εάν προ­ε­τοι­μα­στού­με και προ­ω­θή­σου­με άμεσα την ορ­γά­νω­ση και την κα­θη­με­ρι­νή αλ­λη­λεγ­γύη του λαού, τη μα­ζι­κή αντί­στα­ση, την αντε­πί­θε­ση και τον ξε­ση­κω­μό.
Για όλους αυ­τούς τους λό­γους, κα­λού­με:
Στη δη­μιουρ­γία ενω­τι­κών λαϊ­κών συ­νε­λεύ­σε­ων και επι­τρο­πών του «Όχι μέχρι το τέλος», στις γει­το­νιές, στους Δή­μους και τις πό­λεις, στη νε­ο­λαία, στους καλ­λι­τέ­χνες και τη δια­νό­η­ση και πρώτα από όλα, στους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας ενά­ντια στη συν­δι­κα­λι­στι­κή γρα­φειο­κρα­τία του «Ναι σε όλα». Κα­λού­με, στην κοινή δράση για την ορ­γά­νω­ση της αλ­λη­λεγ­γύ­ης και της αντί­στα­σης, στον κατά τό­πους και κε­ντρι­κό συ­ντο­νι­σμό. Στην ορ­γά­νω­ση της διε­θνι­στι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης.
Κα­λού­με σε συ­νέ­λευ­ση  την ερ­χό­με­νη βδο­μά­δα
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥ­ΛΙΟΥ 7.30 στην ΑΣΟΕΕ
Εμπρός να ση­κω­θού­με όλοι λίγο ψη­λό­τε­ρα! Για μια με­γά­λη λαϊκή ανά­τα­ση. Για μια νέα προ­ο­πτι­κή που αξί­ζει στον κόσμο της ερ­γα­σί­ας.
Μπο­ρού­με να νι­κή­σου­με. Και θα νι­κή­σου­με!
Όποιος-α επι­θυ­μεί να συ­νυ­πο­γρά­ψει το πα­ρα­πά­νω κά­λε­σμα, μπο­ρεί να στεί­λει ένα mail με το ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο και την ιδιό­τη­τά του-της στο OXI.​mexri.​to.​telos@​gmail.​com
1              Aγα­πη­τός Θα­νά­σης – Πε­ρι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Κεντρ. Μα­κε­δο­νί­ας, πρό­ε­δρος Β΄ Συλ. Εκπ. Π.Ε. Θεσ/νίκης
2              Αδα­μό­που­λος Νί­κος- Μέλος ΕΕ ΑΔΕΥ -μέ­λος Γ.Σ ΠΟΕ-ΟΤΑ – ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ ΣΩ­ΜΑ­ΤΕΙΟΥ ΕΡΓ. ΝΕΑΣ ΙΩ­ΝΙΑΣ.
3              Αλε­μί­δου Θώμη – Μέλος ΔΣ της Β’ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης
4              Αλε­ξί­ου Σπύ­ρος- Δημ. Σύμ­βου­λος Αγ. Πα­ρα­σκευ­ής
5              Αντω­νό­που­λος Παύ­λος – μέλος Δ.Σ. Ε΄ ΕΛΜΕ Αθή­νας  και πρώην μέλος ΕΕ ΑΔΕΔΥ
6              Αρ­γυ­ρο­πού­λου Βα­σι­λι­κή-  μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων σε Φρο­ντι­στή­ρια Ιδιω­τι­κών              Εκ­παι­δευ­τι­κών Β. Ελ­λά­δος (Σ.Ε.Φ.Ι.Ε.).
7              Αρ­γυ­ρο­πού­λου Βα­σι­λι­κή-  μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων σε Φρο­ντι­στή­ρια Ιδιω­τι­κών    Εκ­παι­δευ­τι­κών Β. Ελ­λά­δος (Σ.Ε.Φ.Ι.Ε.).
8              Βα­γε­νάς Χρή­στος – Μέλος ΔΣ ΠΟ­ΠΟΚΠ
9              Βαϊ­νάς Πα­ντε­λής – μέλος Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ
10           Βα­σι­λειά­δης Τάσος – Μη­χα­νι­κός, μέλος κε­ντρι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας Τε­χνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ελ­λά­δος
11           Βα­σι­λό­που­λος Χρί­στος –  Λαϊκή Επι­τρο­πή Γρε­βε­νών «Όχι μέχρι Τέ­λους «
12           Βάσ­σης Διο­νύ­σης – Μέλος ΔΣ Γ΄ ΕΛΜΕ Δυ­τι­κής Αθή­νας
13           Βα­τι­κί­ω­της Λε­ω­νί­δας – Οι­κο­νο­μο­λό­γος – Δη­μο­σιο­γρά­φος
14           Βε­ζύ­ρη Ζα­χα­ρού­λα –  Μέλος αντι­ρα­τσι­στι­κής πρω­το­βου­λί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης
15           Βλα­χο­μή­τρος Δη­μή­τρης –  Συ­ντα­ξιού­χος, δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Θέρ­μης
16           Βου­ρε­κάς Θο­δω­ρής, «Κί­νη­ση για την Δια­γρα­φή του Χρέ­ους»
17           Βρα­ζιώ­της Δη­μή­τρης – Γε­ω­πό­νος, Μέλος ATTACK στην ανερ­γία και την επι­σφά­λεια
18           Γα­ζά­κης Αντώ­νης – Εκ­παι­δευ­τι­κός, σχο­λείο Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Οδυσ­σέ­ας
19           Γαϊ­τα­νί­δου Ευαν­θία – Επι­κε­φα­λής της πε­ρι­φε­ρεια­κής κί­νη­σης Αρι­στε­ρή  Συ­μπό­ρευ­ση για την Ανα­τρο­πή στα Ιόνια
20           Γα­λα­τάς Ζώης – Γραμ­μα­τέ­ας Σω­μα­τεί­ου Εργ. ΟΤΑ Νομού Ιω­αν­νί­νων  
21           Γα­λα­τάς Θα­νά­σης – Πρό­ε­δρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας
22           Γαρ­δι­κλής Δη­μή­τρης – Γραμ­μα­τε­ας σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­με­νων νο­σο­κο­μειου Βού­λας
23           Γε­ρο­τζιά­φας Γρη­γό­ρης –  Ανα­πλη­ρω­τής Κα­θη­γη­τής Αι­μα­το­λο­γί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιο Pierre et Marie Curie (Paris VI)
24           Γιαν­νού­λια Κα­τε­ρί­να- Μέλος ΔΣ Ενιαί­ου Συλ­λό­γου Ερ­γα­ζο­μέ­νων Νομού Ατ­τι­κής του Υπουρ­γεί­ου Γε­ωρ­γί­ας
25           Γκό­βας Δη­μή­τρης –  Μέλος ΔΣ Ερ­γα­τι­κού Κέ­ντρου Αθή­νας
26           Γκό­τσης Στά­θης- Πρό­ε­δρος ΔΣ Ενιαί­ου Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων ΥΠΠΟ Ατ­τι­κής, Στε­ρε­άς και Νήσων
27           Γού­να­ρη Πα­να­γιώ­τα – Κα­θη­γή­τρια παν/μιου Μα­σα­χου­σέ­της, Βο­στώ­νη
28           Γουρ­λάς Νίκος – Συν­δι­κα­λι­στής
29           Γού­σης Κώ­στας –  Πο­λι­τι­κός Επι­στή­μο­νας
30           Γρόλ­λιος Γιώρ­γος – Κα­θη­γη­τής παι­δα­γω­γι­κής στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ
31           Δαρ­δα­βί­λα Μυρτώ  – Μέλος Αντι­προ­σω­πεία ΤΕΕ
32           Δα­φέρ­μου Ει­ρή­νη – Μέλος του Κε­ντρι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ομο­σπον­δί­ας Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης (ΟΔΠΤΕ).
33           Δρα­γα­νί­γος Αντώ­νης – Μη­χα­νι­κός, αντι­πρό­σω­πος συν. Ερ­γα­τι­κου κε­ντρου Αθή­νας
34           Ελευ­θε­ρά­τος Διο­νύ­σης- Δη­μο­σιο­γρά­φος
35           Ζα­φεί­ρης Αντρέ­ας –  Μέλος του ΔΣ ΚΕ­ΜΕ­ΤΕ της ΟΛΜΕ
36           Ζω­γρα­φά­κη Ει­ρή­νη – Μέλος ΔΣ ΟΣΝΙΕ
37           Ιω­αν­νί­δου Γιώ­τα- Μέλος Δ.Σ – ΟΛΜΕ
38           Καβ­βα­δί­ας Γιώρ­γος- Πρό­ε­δρος Πα­νελ­λα­δι­κής ομο­σπον­δί­ας συ­ντα­ξιού­χων ΝΑΤ
39           Κα­λια­μπά­κος Σω­τή­ρης- Μέλος ΔΣ Ια­τρι­κού Συλ­λό­γου Αθή­νας (ΙΣΑ)
40           Κα­λο­μοί­ρης Γρη­γό­ρης- Μέλος ΕΕ ΑΔΕΔΥ – Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Χα­λαν­δρί­ου
41           Καλ­τσώ­νης Δη­μή­τρης – Πα­νε­πι­στι­μια­κός κα­θη­γη­τής, Πά­ντειο
42           Κα­ρα­βάς Αντώ­νης –  Μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ
43           Κά­τσα­ρης Πα­να­γιώ­της –  Πε­ρι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος με την Ανταρ­σία στο Μωριά, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Ερ­γα­ζο­μέ­νων στον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΑ
44           Κα­τσί­μπα Δάφνη –  Πρό­ε­δρος Ένω­σης Νο­σο­κο­μεια­κών Ια­τρών Θεσ­σα­λο­νί­κης
45           Κα­τσί­φης Νίκος, Ενερ­γοί Άνερ­γοι
46           Κλά­δης Διο­νύ­σης – Μέλος ΔΣ ΣΤΕΒ
47           Κο­ζα­νι­τάς Γιώρ­γος – Μέλος ΔΣ ΣΕΦΚ
48           Κοι­λά­κου Σύλ­βια – Μέλος ΔΣ Ερ­γα­τι­κού Κέ­ντρου Αθή­νας
49           Κοκ­κι­νο­βα­σί­λης Πο­λυ­δεύ­κης – Μέλος  Δ.Σ.  ΕΡ­ΓΑ­ΤΙ­ΚΟΥ ΚΕ­ΝΤΡΟΥ Αγρι­νί­ου
50           Κο­λο­βός Γιάν­νης- Μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας
51           Κό­νια­ρης Χρή­στος- Πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων ΕΚΑ
52           Κο­ντο­μά­ρης Κώ­στας – Πρό­ε­δρος Ερ­γα­ζο­μέ­νων Σω­μα­τείο ΕΧΑΕ
53           Κο­σμο­πού­λου Όλγα-  Μέλος Εκτε­λε­στι­κής  Γραμ­μα­τεί­ας  ΟΕΝΓΕ – μέλος  Δ.Σ. Συλ­λό­γου ερ­γα­ζο­μέ­νων νο­σο­κο­μεί­ου Νί­καιας και Δ.Σ. ια­τρι­κού συλ­λό­γου Πει­ραιά.
54           Κου­κου­λάς Γιάν­νης – Ιστο­ρι­κός τέ­χνης, συ­νερ­γά­της Εφη­με­ρί­δας των Συ­ντα­κτών
55           Κου­τσού­μπα  Δέ­σποι­να- Πε­ρι­φε­ρεια­κή Σύμ­βου­λος Ατ­τι­κής – Μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ
56           Κρε­α­σί­δης Γιώρ­γος- Μέλος ΔΣ της Α’ ΕΛΜΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης
57           Λαυ­τσής Πάρις – Μέλος Δ.Σ. Συλ­λό­γου Πλη­ρο­φο­ρι­κής Αθή­νας, ΕΚΠΑ
58           Λιά­γκος Γιώρ­γος – Μέλος ΔΣ ΣΜΤ
59           Λι­βι­τσά­νος Γε­ρά­σι­μος – Δη­μο­σιο­γρά­φος The Press Project, Unfollow
60           Λιό­ντος Βα­σί­λης – Μέλος Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ
61           Λιό­σης Βα­σί­λης – Ιδ. Eκ­παι­δευ­τι­κός
62           Μα­κρής Αν­δρέ­ας- Μέλος ΕΕ της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ
63           Μα­νιά­της Γιώρ­γος –  Πα­νε­πι­στι­μια­κός κα­θη­γη­τής ΕΚΠΑ
64           Μα­νί­κας Σταύ­ρος – Πρ. μέλος ΔΣ ΕΚΑ
65           Μα­νου­ράς Γιώρ­γος –  Μέλος Δ.Σ Φυ­σι­κού Αθή­νας, ΕΚΠΑ
66           Μα­νου­σά­κης Γιώρ­γος –  Πρό­ε­δρος Σω­μα­τεί­ου Νο­σο­κο­μεί­ου Αγ. Νι­κο­λά­ου, μέλος ΓΣ της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ
67           Μα­νω­λό­που­λος Γιάν­νης – Μελος ΔΣ ΣΤΕΒ
68           Μα­ρί­νης Στέ­λιος – Μα­θη­μα­τι­κός
69           Μαρ­κέ­τος Σπύ­ρος – Πα­νε­πι­στη­μια­κός ΑΠΘ
70           Μένου Κική – Μέλος Συν­δι­κά­του Ερ­γα­το­ϋ­παλ­λή­λων Επι­σι­τι­σμού-Του­ρι­σμού
71           Με­ράν­τζας Γιώρ­γος –  Τρα­γου­δι­στής
72           Μιλ­τσα­κά­κης Μι­χά­λης –  Μέλος Δ.Σ.  ΔΟΕ
73           Μίχος Κων­στα­ντί­νος – Χο­ρο­γρά­φος
74           Μο­νιά­κη Χρυ­σού­λα – Μέλος Δ.Σ. συλ­λό­γου ερ­γα­ζο­μέ­νων ΕΛ­ΣΤΑΤ
75           Μπαρ­δά­κης Κώ­στας – Αρ­χι­τέ­κτο­νας
76           Μπα­χτή ΑΝΝΑ – ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ Ε ΕΛΜΕ ΑΝΑ­ΤΟ­ΛΙ­ΚΗΣ ΑΤ­ΤΙ­ΚΗΣ
77           Μπε­λα­ντής Δη­μή­τρης  – Δι­κη­γό­ρος,  μέλος του Δ.Σ   Δ.Σ.Α.
78           Μπι­νιώ­ρης Νι­κος- ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ ΣΩ­ΜΑ­ΤΕΙΟΥ ΕΡΓ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑ­ΝΙΑΣ
79           Μπλά­νας Δη­μή­τρης – Με­ταλ­λειο­λό­γος Μη­χα­νι­κός
80           Νιαρ­χά­κος Νιάρ­χος –  Δημ. Σύμ­βου­λος Πε­τρού­πο­λης
81           Νίκα Γε­ωρ­γία – Δημ. Σύμ­βου­λος Κα­μα­τε­ρός- Αγ. Ανάρ­γυ­ροι
82           Νι­κο­λι­δά­κη Φλώ­ρα- Πε­ρι­φε­ρεια­κή Σύμ­βου­λος Ατ­τι­κής
83           Ντα­λα­κο­γιώρ­γος Αντώ­νης- Πρό­ε­δρος Πα­νελ­λή­νιας Ένω­σης Ναυ­τών Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού – ΠΕΝΕΝ)
84           Ορ­τα­τζό­γλου Γιώρ­γος –  Πρό­ε­δρος ερ­γα­ζο­μέ­νων Δήμου Ν. Φι­λα­δέλ­φειας
85           Παλ­λη­κά­ρης Νίκος – Μέλος Δ.Σ. Συλ­λό­γου με­τα­πτυ­χια­κών σπου­δα­στών ΕΜΠ
86           Πα­να­γιω­τό­που­λος Θο­δω­ρής, Ενερ­γοί Άνερ­γοι
87           Πα­νά­ρε­τος Λευ­τέ­ρης –  Μέλος ΔΣ Σω­μα­τεί­ου Νο­σο­κο­μεί­ου ΕΛΠΙΣ
88           Πάνος Πανάς –  Μέλος Δ.Σ. Νο­μι­κής ΑΠΘ
89           Πα­πα­κων­στα­ντί­νου Πέ­τρος –  Δη­μο­σιο­γρά­φος
90           Πα­πα­νι­κο­λά­ου Πά­νος- Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Δήμου Πε­ρι­στε­ρί­ου, μέλος Δ.Σ . ΕΙΝΑΠ
91           Πα­πα­χρι­στού­δη Μα­τί­να –  Δη­μο­σιο­γρά­φος
92           Πα­ρά­σχος Πα­να­γιώ­της  – Μέλος ΔΣ ΠΣΧΜ
93           Πα­σχά­λη Βιβή- Μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ
94           Πε­ντό­ζη Ζωή- Πρό­ε­δρος Πα­νελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Υπαλ­λή­λων Εμπο­ρι­κής Ναυ­τι­λί­ας
95           Περ­δί­κης Διο­νύ­σιος – Με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κός ερευ­νη­τής, Βε­ρο­λί­νο
96           Πε­τρο­βί­τσος Κώ­στας- Ερ­γα­ζό­με­νος ΟΣΥ
97           Πο­λυ­χρο­νιά­δης Δη­μή­τρης – Πρώην μέλος Δ.Σ. ΔΟΕ
98           Πράσ­σος Στέ­φα­νος –  Επι­κε­φα­λής πε­ρι­φε­ρεια­κής κί­νη­σης Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρά στη Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νία
99           Ρέππα Ντίνα – ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΤΙ­ΚΩΝ  «Ο ΑΡΙ­ΣΤΟ­ΤΕ­ΛΗΣ»
100         Ρη­γό­που­λος Φρα­γκί­σκος  – Μέλος Επιτρ. Αγώνα ενά­ντια στην εξό­ρυ­ξη Χρυ­σου
101         Ρίζος Μι­χά­λης – Μέλος Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ – Γραμ­μα­τέ­ας σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων ΑΤ­ΤΙ­ΚΟΥ νο­σο­κο­μεί­ου
102         Ρίζου Ντο­ρέ­τα – Γραμ­μα­τέ­ας  Δ.Σ συλ­λό­γου ερ­γα­ζο­μέ­νων πα­νε­πι­στή­μιου Ιω­αν­νί­νων
103         Ρού­μπας Σπύ­ρος –  Μέλος ΔΣ Συλ­λό­γου Πο­λι­τι­κών Μη­χα­νι­κών Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πά­τρας
104         Σα­κα­λή Όλγα- Πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου ελ­λή­νων αρ­χαιο­λό­γων
105         Σε­φερ­λής Γιάν­νης –  Επι­κε­φα­λής της δη­μο­τι­κής κί­νη­σης Ανταρ­σία στο Δήμο Πύρ­γου
106         Σκου­νά­κη Αρετή –  Δι­κη­γό­ρος
107         Σμή­λιος Ηλίας – Δά­σκα­λος, δημοτ. Σύμ­βου­λος Αμπ/πων-Με­νε­μέ­νης, πρ. μέλος Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε
108         Σπυ­ρό­που­λος Τάσος – Δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος με την Αρι­στε­ρή Ρι­ζο­σπα­στι­κή Δη­μο­τι­κή Κί­νη­ση Μα­ρου­σιού «Εκτός των Τει­χών»
109         Στα­μα­τό­που­λος Αντώ­νης –  πρ. Πρό­ε­δρος ΣΕΛΜΑ
110         Στε­φα­νής Γιώρ­γος –  Μέλος ΔΣ ΟΜΕ ΟΤΕ
111         Σω­τή­ρης Πα­να­γιώ­της, Πα­νε­πι­στη­μια­κός
112         Τα­βου­λά­ρης Δη­μή­τρης –  Δη­μο­τι­κος Σύμ­βου­λος  «Ρήξη και Ανα­τρο­πή, Αρι­στε­ρή Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Δη­μο­τι­κή Κί­νη­ση Ηρα­κλεί­ου Ατ­τι­κής»
113         Τάκη Βούλα – Συ­ντα­ξιού­χος εκ­παι­δευ­τι­κός, μέλος της Πρω­το­βου­λί­ας Γυ­ναι­κών Ενά­ντια στο Χρέ­ος-Χώ­ρος Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Γυ­ναι­κών
114         Τζα­μα­δά­νης Γιώρ­γος – Μέλος ΔΣ Δι­κη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Θεσ­σα­λο­νί­κης
115         Τζιορ­τζιώ­της Σταύ­ρος –  Δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος με την Αρι­στε­ρή Πα­ρέμ­βα­ση Βύ­ρω­να, γραμ­μα­τέ­ας ΕΛΜΕ Νό­τιας Αθή­νας
116         Τζιου­βά­ρα Ολί­βια – Βιο­λό­γος – Μέλος ATTACK στην ανερ­γία και την επι­σφά­λεια
117         Τζώ­τζης Βα­σί­λης-  Άνερ­γος
118         Τουλ­γα­ρί­δης Κώ­στας  – ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ ΣΥΛ­ΛΟ­ΓΟΥ ΔΑ­ΣΚΑ­ΛΩΝ «Κ. ΣΩ­ΤΗ­ΡΙΟΥ»
119         Τσα­γκα­ρά­του Αι­μι­λία – Μέλος  Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ – μέλος Δ.Σ. ΕΚ­ΠΑΙ­ΔΕΥ­ΤΙ­ΚΩΝ «Ο ΠΑΡ­ΘΕ­ΝΩ­ΝΑΣ»
120         Τσίτ­κα­νος Δη­μή­τρης –  Πρωτ. Πανελ. Ανεξ. Τα­ξι­κή Ερ­γα­τι­κή Κί­νη­ση
121         Τσι­φής Κων­στα­ντί­νος – Μέλος ΔΣ Σω­μα­τεί­ου Γε­ω­πό­νων Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Θεσ­σα­λο­νί­κης
122         Φι­λίπ­που Στε­λιος – Μέλος ΔΣ σω­μα­τεί­ου ερ­γα­ζο­μέ­νων Δήμου Ζω­γρά­φου
123         Φύ­τρος Πέ­τρος – Μέλος ΔΣ Ε΄ΕΛΜΕ
124         Φω­τει­νό­που­λος Σταύ­ρος – Ηλε­κτρο­λό­γος μη­χα­νι­κός
125         Χα­μη­λά­κη Κα­τε­ρί­να –  Πε­ρι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας
126         Χα­ρα­λα­μπό­που­λος Λευ­τέ­ρης –  Δη­μο­σιο­γρά­φος – εκ­δό­της πε­ριο­δι­κού «unfollow»
127         Χάρης Μα­νό­λης – Απο­λυ­μέ­νος Ελλην. Χα­λυ­βουρ­γί­ας
128         Χα­τζη­γιαν­νά­κος Μπά­μπης – Τε­χνι­κός μη­χα­νη­μά­των έργου – Μέλος ATTACK στην ανερ­γία και την επι­σφά­λεια
129         Χα­τζη­στε­φά­νου Αρης –  Δη­μο­σιο­γρά­φος
130         Χον­δρο­κού­κης Μι­χά­λης – Iδ. εκ­παι­δευ­τι­κός
131         Χόν­δρου Νίκη –  Τα­μί­ας  ΔΕ πα­ραρ­τή­μα­τος Β.Ε. του ΣΕΚΑ
132         Χρυ­σός Αντώ­νης – Μέλος του ΔΣ του ΣΙΕΛ Β. Ελ­λά­δας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου