ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

 

TΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟY*
 

Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ !...

 

1.Μερικά δεδομένα(από μελέτες τού ΟΟΣΑ,ΕΚΤ,EUROSTAT, ΓΣΕΕ, ΕΛΣΤΑΤ).

*Οι πραγματικοί μισθοί  στήν χώρα μας έχουν μειωθεί κατά 30%,τήν τελευταία δεκαετία(2011-2021).

*Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στήν Ελλάδα είναι κατά πολύ υψηλότερος τού αντίστοιχου τών χωρών τής Ευρωζώνης.σύν τό γεγονός,οτι υπήρξε καί  αύ ξηση τών Μισθών στίς χώρες τής Ευρωζώνης κατά 10%.σέ σύγκριση μέ εμάς.

*Ο γνωστός μας καί μή εξαιρετέος Τόμσεν τού ΔΝΤ είχε μιλήσει, γιά τούς <<Ελληνικούς ελαστικούς μισθούς καί ανελαστικές τιμές>>.Εν άλλοις λόγοις,τό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας τής οικονομίας μας δέν οφείλεται στούς μισθούς αλλά στίς ασήμαντες επενδύσεις.Ετσι,σύμφωνα μέ τήν ΕΛΣΤΑΤ,εντός τού 2022,είχαμε ισόποση αύξηση,τόσο τού κόστους παραγω γής όσο καί τού πληθωρισμού(9,6%).Αρα,η όποια εναπομένουσα,από τά παραπάνω, ανταγωνιστικότητα <<πατάει>>,αποκλειστικά,στούς ώμους τού εξαθλιωμένου εργαζόμενου,μέ τήν κατακρεούργηση μισθών καί ημερομι σθίων.

*ΕΛΣΤΑΤ: O πληθωρισμός προέρχεται κυρίως από τήν αύξηση τού λεγόμενου οικιακού κόστους(ηλεκτρικό,νερό,καύσιμα,κλπ), κατά 34% αλλά καί τών ειδών  βασικής διατροφής κατά 15%(στήν πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερο,αφού τό <<καλάθι τής νοικοκυράς>>δέν είναι,στατιστικά, αντιπροσωπευτικό ούτε αντίστοιχο τού τί συμβαίνει στό σουπερμάρκετ, κλπ. Τελική συνέπεια;Οι δαπάνες αυτές καταβροχθίζουν,περίπου,τό 90% τού εισοδήματος ενός φτωχού νοικοκυριού.Αρα,η αναπλήρωση τού <<ροκα νισμένου>>εισοδήματος,χρειάζεται αύξηση μισθού,όχι 9,5%,πού υπόσχεται η κυβέρνηση,αλλά,τουλάχιστον,30%.Οσον αφορά δέ τόν ισχυρισμό ότι έτσι θά αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο πληθωρισμός,αυτό δέν ισχύει γιά μιά οι κονομία,όπως η δική μας,όταν υπάρχει τόση υψηλή ανεργία.

Η οικονομική εξαθλίωση αποτελεί ατομική αλλά καί κοινωνική πρόκληση. Ενδεικτικά δέ,κατά τήν περίοδο 2018-2020,η εισοδηματική ανισότητα αυ ξήθηκε,περαιτέρω,κατά 5%,τήν ίδια ώρα πού ο  ίδις ο ΣΕΒ μέ δικά του στοι χεία,υπολογίζει,ότι σήμερα στήν χώρα  μας,τό 10% τού πληθυσμού κατέχει τό 40% τού πλούτου.Αν δέν λύσουμε,λοιπόν,τά προβλήματα τών γλίσχρων μισθών καί τής  ολονέν αυξανόμενης εισοδηματικής ανισότητας,η Ελλάδα << δέν θά δεί καμμιά ανάπτυξη>>.Πρώτα καί κύρια,καμμιά οικονομική ανάπτυξη δέν μπορεί νά υπάρξει μέ ένα σοβαρά υποσιτιζόμενο καί  συνε χώς εξαθλιούμενο πληθυσμό,μέ βαρύτατες επιπτώσεις στά παιδιά καί τίς αδύναμες οικονομικά πληθυσμιακές ομάδες.Επί πλέον,η επισφαλής υγεία τους,λόγω οικονομικής καχεξίας(σέ ενα,σχεδόν,ιδιωτικοποιημένο καί πανά κριβο Τομέα Υγείας)αποτελεί μιά μελλοντική,<<ωρολογιακή>>κοινωνική βόμβα. Η κοινωνία<<καιάδας>> είναι εδώ: 

*Διαλυμένες εργασιακές σχέσεις,ελαστικές συνθήκες εργασίας,<<μαύρες>> υπερωρίες καί απλήρωτες.

*Συχνά Θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα,χωρίς ουσιαστική Δημόσια Αρχή Ελέγχου(ΣΕΠΕ),παρά μόνο στά χαρτιά.

*Ποσοστό(επίσημο)ανεργίας 12%,στήν πραγματικότητα πολύ υψηλότερο,καί μέ 2,5 εκατομμύρια μακροχρόνια ανέργους,πού δέν έχουν πού τήν <<κεφαλήν κλείναι>>,χωρίς,πλέον,κάποιο επίδομα επιβίωσης καί χωρίς ιατρική ασφάλιση.

*Μόνο στήν Αθήνα οι άστεγοι υπολογίζονται περίπου σέ 5.000. Αραγε αυτή η κοινωνία ποιό μέλλον έχει ;

*Σύμφωνα μέ τήν ΕΛΣΤΑΤ,καθημερινά,κατά μέσο όρο σημειώνονται 2(δύο) αυτοκτονίες ημερησίως. 

 

2.Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ.

*Σήμερα ο κατώτατος μικτός μισθός είναι 713 ευρώ,έναντι τού προηγούμε νου,προμνημονιακού,751 ευρώ.

*H Eλλάδα είναι η μόνη χώρα τής Ευρωζώνης,στήν οποία δέν έχουν επανέλ θει οι μισθοί στά πρό Μνημονίων επίπεδα (2010). 

*Η απασχόληση,όπως είναι σήμερα διαρθρωμένη η αγορά εργα σίας,δια σφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση μόνο σέ ένα πολύ μικρό ποσοστό τού πληθυ σμού,εργάσιμης ηλικίας,οι δέ βασικοί μισθοί,ειδικά,γιά τούς νέους ανθρώ πους είναι εξευτελιστικοί.

*Οι πολιτικές απασχόλησης (είτε ενεργητικές είτε παθητικές), όπως εφαρμό ζονται,τουλάχιστον,μέχρι σήμερα, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΥΧΕΙ,αφού δέν μείωσαν ούτε τήν ανεργία ούτε τό πρόβλημα τής κοινωνικής στέρησης.

*Σύμφωνα μέ τήν ΕΛΣΤΑΤ(2020)στήν Ελλάδα υπήρχαν 892.000 άτομα πού ζούν σέ νοικοκυριά μέ υποαπασχόληση,παρά τήν θέλησή τους,οι δέ εργαζόμενοι μέ μερική απασχόληση,ανέρχονταν,τό ίδιο έτος,σέ 235.000

*Σήμερα οι εγγεγραμένοι άνεργοι στόν ΟΑΕΔ υπερβαίνουν τά 1,1 εκατομ μύρια ανέργους,ενώ τό μηνιαίο τακτικό επίδομα ανεργίας(12μηνης διάρκει ας),χορηγείται μόλις σέ 150.000 ανέργους, δηλαδή,στό 13,5% τών εγγε γραμμένων ανέργων,γιά νά <<εξασφαλίσουν>>τήν επιβίωσή τους!...Ομως τώρα γεννάται καί τό εξής <<θανατηφόρο>>ερώτημα:Μέ τούς υπόλοιπους ανέργους πού δέν λαμβάνουν επίδομα,τί γίνεται;Ποιές πολιτικές εργασια κής επανένταξης υπάρχουν;Δυστυχώς ελάχιστες.Καί όμως καμμία κυβέρνη ση δέν έχει ασχοληθεί μέ τό τεράστιο αυτό κοινωνικό αλλά καί ανθρωπιστι κό πρόβλημα,πού,όμως,άπτεται άμεσα  καί τής εθνικής οικονομικής ανά πτυξης. 

*Τά προεκλογικά επιδόματα κοροϊδίας τής κυβέρνησης Μητσοτάκη δέν πείθουν γιά τήν δήθεν κοινωνική πολιτική της,τών 0,75 λεπτών τού ευρώ, ημερησίως,δηλαδή,συνολικά,ποσού 22 ολόκληρων ευρώ καί επί ένα εξάμη νο,όταν ο πληθωρισμός έχει φθάσει στό 15% καί ανηφορίζει ακαθεκτος, πέρα από τίς τιμές ρεύματος,καυσίμων,κλπ,όπου η αισχροκέρδεια είναι ασύδοτη.

Τήν ίδια ώρα πού γίνονται αυτά,θυμόμαστε,τόν Κυριάκο Μητσοτάκη,πρίν λίγα χρόνια,πού ώς αρχηγός τής αξιωματικής αντιπολί τευσης,τότε,απέρ ριπτε τά επιδόματα ώς μέσο χάραξης οικονομικής πολιτικής απέναντι στήν αισχροκέρδεια τών κερδοσκόπων. Σήμερα,ώς πρωθυπουργός,ουσιαστικά καλύπτει καί ενθαρρύνει μέ νομοθετικές πράξεις καί εσκεμμένες  παραλεί ψεις τήν διαπραττόμενη ληστεία είς βάρος τών Ελλήνων πολιτών.   

Γιά αυτό:

Απαιτούνται,τάχιστα,ριζικές ανατροπές καί ή επαναφορά τού ελεύθερου συνδικαλισμού καί όχι τού διωκόμενου,λόγω Μνημονίων,έως σήμερα. Χρειάζονται εργασιακά δικαιώματα καί Εργατικά συνδικάτα μέ ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ συνδικάτων καί εργοδοτικών οργανώσεων.Είναι χαρακτηριστική  δέ η περίπτωση κάποιου βιομήχανου,πού δημόσια τασσό ταν υπέρ τής κατάργησης τών εργατικών σωματείων.Ερωτηθείς,όμως,<<αφε λώς>>από κάποιο συνδικαλιστή,<<καλά εσείς γιατί έχετε ιδρύσει τόν Σύνδε σμο Βιομηχάνων,γιά τήν προάσπιση τών συμφερόντων σας,πού είσθε,καί η ισχυρή οικονομικά πλευρά>>; Φυσικά,αντί άλλης απαντήσεως,υπομειδίασε καί άλλαξε συζήτηση.Τό δικαίωμα,λοιπόν,τού εργαζόμενου σάν ύστατο μέ σο προάσπισης τού αξιοπρεπούς μισθού του καί σέ ασφαλείς συνθήκες εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτο καί αυτό  τού τό διασφαλίζει, μόνο,τό ελεύ θερο Σωματείο καί Συνδικάτο του.Κανένας  δέ Μνη μονιακός Χατζηδάκης η Κατρούγκαλος δέν μπορεί νά τό καταργήσει.Ο βρόγχος τών καταπιεστικών Μνημονιακών δεσμών πρέπει νά κοπεί σύριζα.Αυτό φυσικά όχι από τό ση μερινό καταρρέον καί υποτελές πολιτικό σύστημα.Aπαιτούνται νέοι ανθρω ποι μέ γνώσεις,συνέπεια,πατριωτισμό,κοινωνική ευαισθησία καί πάνω από όλα, εθνική αξιοπρέπεια!... Για νά κοιτάξουμε κατάματα τό Μέλλον μας !...

3.Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ.

Η κυβέρνηση τής Ισπανίας αύξησε,παρά τήν διαφωνία τών εργοδοτών,τόν Βασικό Μισθό κατά 8%(γιά τρίτη συνεχή φορά),γιά νά φτάσει τά 1.260 ευρώ,Μεικτά,(από 735 πού ήταν τό 2018).Ετσι ο Βασικός Μισθός θά φθά σει στό 60% τού Μέσου Μισθού.Η αύξηση αυτή θά ωφελήσει 2,5 εκατομ μύρια ανθρώπους καί θά επηρεάσει,ιδιαίτερα,τίς γυναίκες,τούς νέους,τούς εργαζόμενους μέ συμβάσεις ορισμένου χρόνου  καί τούς αγρότες.

Ο πληθωρισμός σήμερα στήν Ισπανία(Ιαν.2023)τρέχει μέ ρυθμό 5,8%. 

4.ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ.

*Εικόνα αποκλιμάκωσης τής ακρίβειας επιχειρεί νά μεταφέρει η κυβέρνη ση Μητσοτάκη,με τόν<<έωλο>ισχυρισμό,ότι τό όφελος από τόν συνδυασμό <<market pass>> καί τού περιβόητου<<καλαθιού τής νοικοκυ ράς>>υπερ βαίνει κατά πολύ τόν πληθωρισμό.Καταναλωτικές όμως οργανώσεις τό δια ψεύδουν, καταγγέλοντας ότι γίνονται τρύκ παραπλάνησης τού αγοραστικού κοινού.  Υπάρχουν δέ,εκατοντάδες κρούσματα σέ αυξήσεις τιμών καί μέ μει ώσεις τού περιεχομένου συσκευασίας σέ πολλά προϊόντα.

*ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ,έχουν συντελέσει στήν διαμόρφωση ενός συγκεκριμέ νου Αντεργατικού Σχεδίου:

-Από τήν αύξηση τής <<δοκιμαστικής περιόδου>>τού μισθωτού από τούς (2) στούς (12)μήνες καί τήν απόλυσή του χωρίς αποζημίωση,μέχρι τήν μείω ση τής αποζημίωσης σέ περίπτωση <<έγκαιρης>>κοινοποίησης τής απόλυ σης.

-Μέ τήν αύξηση τού αριθμού τών ομαδικών απολύσεων.

-Μέ τόν άθλιο Νόμο τού Κωστή Χατζηδάκη,πού επιτρέπει στόν εργοδότη νά μήν επαναπροσλαμβάνει τόν απολυμένο,ακόμη καί όταν η απόλυση κριθεί από τά Δικαστήρια παράνομη,προσθέτοντας λίγα ακόμη ευρώ στήν γλίσχρα αποζημίωση.

-Καί όλα αυτά γιά νά αυξηθεί η <<Ανταγωνιστικότητα>>.Κατασκεύασαν ένα καθεστώς <<ασύλου>>γιά τήν εργοδοσία,προκειμένου νά απολύει κατά τό δοκούν, καί νά μήν έχει καμμία ουσιαστική  δέσμευση απέναντι στό προσω πικό.Πρόκειται γιά κατάφορα  αντεργατικές νομοθετικές παρεμβάσεις.

*Η κυβέρνηση τής Ν.Δ.ψήφισε στό Συμβούλιο τής ΕΕ αύξηση τών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης,ενώ λίγες ημέρες πρίν,ο τότε Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης δήλωσε ότι<<δέν πρόκειται νά αλλάξει  ούτε νά μεταβλη θεί κανένα όριο ηλκίας συνταξιοδότησης>>.

*Αφ ετέρου,η κυβέρνηση τού ΣΥΡΙΖΑ:

-Κατακρεούργησε Μισθούς καί Συντάξεις μέ τό <<κόλπο  grosso>>τής προ σωπικής διαφοράς.

-Κατάργησε τίς Κυριακές Αργίες.

-Επεξέτεινε τίς Μνημονιακές ρυθμίσεις στίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασί ας(Σ.Σ.Ε).

-Προώθησε τήν ουσιαστική νομοθέτηση τού LOCK OUT(εργοδοτική αντα περγία).

-Απελευθέρωσε τίς ομαδικές απολύσεις.

-Ξήλωσε τά Συνδικαλιστικά Δικαιώματα.

-Χτύπησε τό δικαίωμα στήν απεργία(τήν μόνη άμυνα τού εργαζομένου), μέσω τής Δικαστικής διευκόλυνσης γιά νά κηρύσσεται παράνομη.   

4.ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΙ ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΟΙ.

Επανειλλήμένες μετρήσεις από κοινωνικά ερευνητικά κέντρα (ΕΝΑ,τό Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών,κλπ),δείχνουν ανησυχητικά πορίσματα:

*Δύο κρίσιμες σέ κοινωνικό καί Δημογραφικό επίπεδο,κατηγο ρίες,Γυναί κες καί Νέοι 17--34 ετών,συμπίπτουν στήν διαπίστωση,ότι η ασκούμενη πολιτική έχει αποτύχει νά εγγυηθεί,όχι μό νοτήν βιωσιμότητα τών νοικοκυ ριών,αλλά καί τήν βιωσιμότητα οποιουδήποτε  σχεδιασμού γιά τό μέλλον. Τούτο σημαίνει ότι οι συνθήκες στήν χώρα δέν εμπνέουν,αλλά φοβίζουν,δέν κινητοποιούν αλλά θέτουν τόν πληθυσμό σέ κατάσταση  άμυνας.

*Τόσο οι Γυναίκες όσο καί οι Νέοι χαρακτηρίζουν τήν ποιότητα ζωής τους, σήμερα,<<πιεστική>>καί <<ασφυκτική>>.Αυτό μέ τήν σειρά του σηματο δοτεί καί τήν απαρχή γενικευμένης απόρριψης τού πολιτικού συστήματος, λόγω τού προφανούς αδιεξόδου πού επικρατεί.Οσον αφορά δέ τούς Νέους, αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι μέ τά εξής βασικά προβλήματα:

--Χαμηλοί μισθοί καί κακές συνθήκες εργασίας.

---Η χώρα μας είναι <<πρωταθλήτρια>>στήν ανεργία τών Νέων (2ο υψηλότε ρο ποσοστό ανεργίας στίς χώρες τού Ευρώ).

---Μεγάλη πρόθεση γιά Μετανάστευση(Braindrain) σέ αναζήτηση   βιώσι μης προοπτικής.

---Δυσκολία νά απεξαρτηθούν λόγω οικονομικών προβλημάτων από τό οικογενειακό περιβάλλον.

---Eμπέδωση τού συναισθήματος αδιεξόδου καί ματαίωσης αναφορικά μέ τήν αξιοποίηση τών ακαδημαϊκών η επαγγελματικών τους προσόντων στήν πατρίδα μας,ενώ μία εκτεταμένη καί πανταχού παρούσα διαφθορά από τούς οικονομικά ισχυρούς μέ εντολοδόχους τά σημερινά πολιτικά κόμμα τα,οξύνει τήν κοινωνική αδικία καί ανισότητα.

5.H  ΑΣΥΔΟΤΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ  ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

*Οι ξένες  αλυσίδες σουπερμάρκετς έχουν επιβληθεί χάρις στήν αποτελε σματικότητά τους,όπου έχουμε εδραιωμένες καπιταλιστικές σχέσεις καί οι αρμόδιες Αρχές(Αρχή Ανταγωνισμού,κλπ), είτε κωφεύουν είτε ανέχονται όλα αυτά τά καταναλωτικά σκάνδαλα.Η αναιμική κρατική αντίδραση δέν έχει σημαντική θέση στήν διαμόρφωση τών τιμών,όπου στή χώρα μας,πέ ντε(5)μεγάλες αλυσίδες,πού τό πλείστον εξ αυτών,ελέγχονται μετοχικά από Ευρωπαϊκούς κολοσσούς,διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο έναντι τών παραγωγών όσο καί τών καταναλωτών(αφού μόνο οι αλυσίδες αυτές γνω ρίζουν τό ποσοστό κέρδους καί στίς δύο(2)άκρες τής συναλλαγής. Επομέ νως,έχουν τό δικό τους κέρδος καί τό επιβάλλουν.

 

6.ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΊ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Οσον αφορά τίς παράνομες Ελληνοποιήσεις,οι διάφοροι επιτήδειοι εξαπα τούν τό καταναλωτικό κοινό,μέ εισαγόμενα,χαμηλής τιμής ,αμφιβόλου ποιότητας καί επιβλαβή γιά τήν υγεία προϊόντα(γεωργικά προίόντα, μέλι, όσπρια,αυγά,κρασιά,ποτά,κλπ).

Οι Ελληνοποιήσεις αυτές :

* αποσαθρώνουν τό Ελληνικό παραγωγικό δυναμικό(ζημιώνοντας τίς Ελλη νικές Bιομηχανίες,παραγωγούς,κτηνοτρόφους, κλπ).

 

*Στηρίζουν καί στηρίζονται από ένα τεράστιο κύκλωμα πλαστών καί εικονι κών τιμολογίων,παραοικονομίας καί μαύρου χρήματος.

 

*Συντηρούν κυκλώματα διαφθοράς στόν Δημόσιο βίο.

 

*Αραγε,ποιός κρατικός έλεγχος λειτουργεί;Σήμερα,τό ελεγκτικό σώμα πού ελέγχει τίς εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες(Κίνα, Τουρκία, Αίγυπτος, Ταϊβάν,κλπ)αποτελείται από μόλις 15 κτηνιάτρους καί 1 Διοικητικό υπάλ ληλο μέ τήν βοήθεια ενός φτωχού τεχνολογικού εξοπλισμού,αφού οι εισαγω γές από τίς χώρες τής ΕΕ δέν υπόκεινται σέ κανένα τέτοιο έλεγχο.

7.ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΕΙ.

*Οι Υπηρεσίες τής ΑΑΔΕ(πρώην  ΣΔΟΕ)είναι υποχρεωμένες νά βρούν πειστι κή απάντηση στίς νέες μεθόδους φοροδιαφυγής,οι οποίες έχουν λάβει εκρη κτικές διαστάσεις πού αφορούν λαθρεμπόριο καυσίμων,ελληνοποιήσεις πα ράνομων προϊόντων,κλπ.Επ αυτού νά τονίσω ότι τό υπάρχον σύστημα <<Αρτεμις>>τού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,χρειάζεται γενναία αναβάθμιση καί δέν επαρκεί. 

*Τέλος,απαιτείται η αποτελεσματική λειτουργία ενός ελεγκτικού μηχανι σμού πού θά προστατεύει τούς Ελληνες παραγωγούς,καταναλωτές, εμπό ρους  καί εξαγωγείς από τήν νόθευση τού υγιούς ανταγωνισμού.

Μαζί μέ τούς αγρότες,λοιπόν,τούς κτηνοτρόφους,τούς Συνεταιρισμούς, τίς  ομάδες παραγωγών,τίς καταναλωτικές οργανώσεις,τά Γεωπονικά Πανεπι στημιακά μας ιδρύματα,τά Δημόσια Ερευνητικά μας Κέντρα,τό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,τίς Περιφέρειες,κλπ,όλοι μαζί πρέπει νά συμβάλουμε γιά τήν ολιστική αντιμετώπιση αυτής τής οικονομικής καί κοινωνικής αι μορραγίας, αφού τό ποσοστό τών απωλειών αυτών υπερβαίνει τό 30% τού παραγόμενου ΑΕΠ,τό οποίο λεηλατείται από τούς επιτήδειους.  

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:Αυτό πού προσποιούνται ότι δέν ξέρουν τά Κόμματα.

*Η Ελλάδα χρειάζεται εσπευσμένα τόνωση τής ζήτησης,γιά τήν γρήγορη μείωση τής ανεργίας.Αυτό απλώς δέν γίνεται εντός τής ΟΝΕ,αλλά(τουλά χιστον μέ προσωρινή)ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΕ.Η εξοδος αυτή έχει ακριβώς αυτή τήν σημασία.Θά επιτρέψει ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.Χρειάζεται όμως νά υπάρξει κυβέρνηση μέ<<κότσια>καί όχι μέ <<φοβισμένους υπαλληλίσκους>>,όπως είναι σήμερα ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ.

* Η υποτίμηση τής δραχμής θά τονώσει τήν Ανταγωνιστικότητα καί θά μετα βάλει θετικά τό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.

*Στήν βάση αυτή η χώρα θά μπορέσει νά υιοθετήσει Βιομηχανική καί Αγρο τική πολιτική μέ στοχευμένη τομεακή καί κλαδική σύνθεση.Απαραίτητο στοιχείο η εξυγίανση τού χρεοκοπημένου συστήματος σέ νέα Δημόσια βά ση.

Αυτές είναι οι ουσιαστικές μεταρρυθμίεις πού απαιτούνται καί φυσικά περιλαμβάνουν μεταρρύθμιση καί τής Δημόσιας Διοίκησης.Μόνοι μας πρέπει νά τίς κάνουμε.Κανείς άλλος δέν πρόκειται νά τίς κάνει γιά εμάς  ούτε καί νά μάς εποπτεύσει μεγαλόθυμα(Δανειστές).

Η Εξοδος από τήν ΟΝΕ είναι ένας αναγκαίος,αλλά όχι ικανός όρος γιά νά διαρρήξει η Ελλάδα τόν καταστροφικό κύκλο στόν οποίο τήν έχουν εγκλω βίσει.Βέβαια η διαδικασία αυτή δέν είναι εύκολη,είναι,όμως,απολύτως εφι κτή καί μπορεί νά γίνει μέ ομαλό τρόπο, αν υπάρξει τεχνική προετοιμα σία, κοινωνική συσπείρωση καί αποφασιστικότητα.  

 

 *(Γραμματέας τού Πανελλήνιου Προοδευτικού Κινήματος) 

Πατησίων &Γλάδστωνος   3,  Αθήνα

Τηλέφωνα:215.55.15.967

                   215.55.15.968 

info@panellinioproodeytikokinima.gr

www.panellinioproodeytikokinima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου