Με μια απόφαση που ανατρέπει την προηγούμενη του Ιουλίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκας δίνει μια ακόμη ευκαιρία στην εταιρεία «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.» να προχωρήσει σε τακτοποίηση των οφειλόμενων μισθωμάτων ώστε να συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά της.

Μια απόφαση που, όπως αναδεικνύει σήμερα το newmoney.gr, εδράζεται σε «επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος» οι οποίοι επιτάσσουν την άμεση λειτουργία του λιγνιτωρυχείου «προς τον σκοπό επίτευξης της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και ασφάλειας του εφοδιασμού της με εγχώριες ενεργειακές πρώτες ύλες», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει το newmoney.gr στις 12 Ιουλίου 2022, με τότε απόφαση του ΥΠΕΝ έμπαινε τέλος στη σύμβαση με τη «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.», η οποία εκμεταλλεύεται τα ορυχεία Αχλάδα 1 και Αχλάδα 2 στη Φλώρινα.

Η τότε απόφαση του ΥΠΕΝ, προέβλεπε ότι:

– «Λύεται η συναφθείσα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε σύμβαση μίσθωσης του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Αχλάδας (Αχλάδα Νο 1 και Αχλάδα Νο 2) του Ν. Φλώρινας, λόγω μη τήρησης των συμβατικών της υποχρεώσεων και ειδικότερα λόγω μη καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων.

– Κηρύσσεται έκπτωτη η μισθώτρια εταιρεία από τα μισθωτικά της δικαιώματα επί του δημόσιου λιγνιτωρυχείου Αχλάδας (Αχλάδα Νο 1 και Αχλάδα Νο 2) του Ν. Φλώρινας, τα οποία απορρέουν από τα σχετικά συμβόλαια.

-Οι κατατεθείσες δύο εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης, ύψους 500.000 ευρώ εκάστη, καταπίπτουν στο σύνολό τους υπέρ του Δημοσίου

-

Το μίσθιο λιγνιτωρυχείο Αχλάδα 1 και Αχλάδα 2 αποδίδεται στο Δημόσιο και η παραλαβή του θα λάβει χώρα με νεότερη απόφαση του ΥΠΕΝ.

Η ανατροπή με τη νέα απόφαση

Με χθεσινή απόφαση του ΥΠΕΝ, ωστόσο, έρχεται ανατροπή των παραπάνω, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίλυση του προβλήματος, ενώ κατά πληροφορίες είχαν προηγηθεί διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών το προηγούμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία υπέβαλε στις 4 Οκτωβρίου 2022 διοικητική προσφυγή (αίτηση θεραπείας-αναστολής και ακύρωσης) κατά της πρώτης υπουργικής απόφασης με την οποία ζητούσε:

α) την αναστολή εκτέλεσης της εφόσον καταβληθεί ποσό 659.867,21 ευρώ, προς ισόποση αποπληρωμή ποσού που αντιστοιχεί στο αρχαιότερο των χρεών εκ των οφειλόμενων βεβαιωμένων μισθωμάτων (μη περιλαμβανομένων προσαυξήσεων), και υπό τον όρο καταβολής εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της ανασταλτικής απόφασης, του υπολοίπου ποσού των οφειλόμενων (μισθωμάτων, προσαυξήσεων κλπ.).

β) τη συνεπεία της εν λόγω καταβολής και εξόφλησης, ανάκληση της προσβαλλόμενης πράξης.
Με βάση σχετικό παραστατικό της 8ης Νοεμβρίου 2022 προέκυψε ότι πράγματι η εταιρεία κατέβαλε στις 4 Νοεμβρίου ποσό 659.867,21 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε αναλογικά μισθώματα έτους 2017 μη περιλαμβανομένων προσαυξήσεων, «γεγονός το οποίο καταδεικνύει την πρόθεση της μισθώτριας να αποπληρώσει την οφειλή της, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι στην αίτηση θεραπείας / αναστολής της, περιλαμβάνεται συγκεκριμένη πρόταση αποπληρωμής της συνολικής οφειλής της, εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης», όπως σημειώνεται.

Οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος

Στη νέα υπουργική απόφαση τονίζεται ότι συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την άμεση λειτουργία του εν λόγω λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, προς τον σκοπό επίτευξης της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και ασφάλειας του εφοδιασμού της με εγχώριες ενεργειακές πρώτες ύλες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, «εν μέσω της σφοδρής παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας, η λειτουργία του λιγνιτωρυχείου καθίσταται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των εγχώριων λιγνιτικών αποθεμάτων για την τροφοδότηση των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός και η ομαλή παραγωγική λειτουργία του ΑΗΣ Μελίτης για τον οποίο αποτελεί την πλησιέστερη πηγή καυσίμου ύλης.

Κατά συνέπεια, η συνέχιση της εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας εξυπηρετεί το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον αξιοποίησης εγχώριων εναλλακτικών και φθηνότερων, σε σχέση με το φυσικό αέριο, πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο μεγιστοποίησης της ενεργειακής θωράκισης και αυτονομίας της χώρας».

Παράλληλα, στο «αιτιολογικό» της απόφασης αναφέρεται ότι εξασφαλίζεται για το Ελληνικό Δημόσιο η πλήρης αποπληρωμή των οφειλόμενων βεβαιωμένων μισθωμάτων η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν επισφαλής, καθώς και ότι η συνέχιση της εκμετάλλευσης συνεπάγεται:

α) τη διατήρηση των κηρυχθέντων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εκ των οποίων ορισμένες έχουν αρθεί αυτοδικαίως και άρα οφείλουν να διατηρηθούν κατόπιν των αιτημάτων θιγόμενων ιδιοκτητών

β) την καταβολή των καθορισμένων από δικαστικές αποφάσεις αποζημιώσεών τους από την υπόχρεη μισθώτρια.

Επίσης, τονίζεται ότι η «εύρεση νέου μισθωτή-εκμεταλλευτή για την λειτουργία του λιγνιτωρυχείου θα ήταν μια διαδικασία χρονοβόρα, εντελώς αντίθετη με την επιτακτική παρούσα ανάγκη λειτουργίας του».

Με αυτό το σκεπτικό αποφασίστηκε η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του ΥΠΕΝ για τη λύση της σύμβασης με τη «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.» και την έκπτωσή της από τα μισθωτικά της δικαιώματα, καθώς και η χορήγηση προθεσμίας 60 ημερών, προκειμένου αυτή να αποπληρώσει στο σύνολό τους τα οφειλόμενα βεβαιωμένα μισθώματα ύψους 5.025.828,88 ευρώ (ήτοι 5.685.696,09 ευρώ- 659.867,21 ευρώ) πλέον τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης αποπληρωμής του συνόλου των οφειλόμενων βεβαιωμένων μισθωμάτων, θα εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της προσβαλλόμενης απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας η απόφαση θα εκτελεστεί χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Αποτελεί, δηλαδή, την τελευταία ευκαιρία ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Ποια είναι η «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας»

Η Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ανήκει στην οικογένεια Ροζά, που από το 1936 δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση της περιοχής. Ειδικότερα εκείνη την περίοδο ο Κωνσταντίνος Ν. Ρόζας ξεκίνησε την εκμετάλλευση του πρώτου ιδιωτικού ορυχείου στην Αχλάδα της Φλώρινας. Η εταιρεία λειτουργούσε αρχικά εξυπηρετώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για θέρμανση με τη χρήση λιγνίτη, αργότερα όμως ξεκίνησε η προμήθεια προς τη ΔΕΗ με τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων.

Η εταιρεία σταδιακά πέρασε στα χέρια της δεύτερης γενιάς δηλαδή στα τρία παιδιά του Κωνσταντίνου Ρόζα, Νικόλαο Χαράλαμπο και Θεμιστοκλή Ρόζα, ενώ πλέον στη διοίκηση συμμετέχουν και μέλη της τρίτης γενιάς.

Όσον αφορά τις επιδόσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2020, ο κύκλος εργασιών σημείωσε μεγάλη πτώση στα 15,14 εκατ. ευρώ από 32,67 εκατ. ευρώ της προηγούμενης, με τα καθαρά (μετά φόρων) αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε ζημιές 377.253,92 ευρώ έναντι κερδών 4.024.847,25 ευρώ της ̟προηγούµενης χρήσης, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερδιπλασιάστηκε σε 30,71 εκατ. ευρώ από 11,56 εκατ. ευρώ.

Από πλευράς της διοίκησης τονιζόταν ότι η εταιρεία κατόπιν των λύσεων των εργολαβικών συμβάσεων με την κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Έργα Λιγνίτη» και «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Ε.» συνεχίζει τις εργασίες της «χωρίς την ανάθεση αυτών σε αποκλειστικό εργολάβο αλλά «αναλαμβάνοντας εξ’ ολοκλήρου το έργο εξόρυξης στηριζόμενη στο εξειδικευμένο προσωπικό της ̟περιοχής, στην επάρκεια του μηχανολογικού της εξοπλισμού και στην συνεργασία µε μικρούς τοπικούς υπεργολάβους κυρίως για την µμεταφορά του λιγνίτη».

Επισήμαινε ακόμη ότι η εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας στο άμεσο μέλλον δεδομένου ότι δεν έχει δανεισμό, ενώ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών της. Επίσης ότι είναι σε επικοινωνία με τις τράπεζες συζητώντας για δανεισμό λαμβάνοντας υπόψη «τη συνέχιση της λειτουργίας της εξόρυξης έως το 2023 όπως συζητείται, τα αποτελέσματα της χρήσης ̟που έληξε στις 31/12/2020 και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης (2021)».

Ακόμη αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει ̟περιορισμένο ̟πελατολόγιο µε κύριο ̟πελάτη την Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε., «µε συνέπεια να µην υπάρχει ιδιαίτερη διασπορά του ̟πιστωτικού κινδύνου». Σημειώνεται ότι με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, στις 29 Απριλίου 2022, έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 7,5 εκατ. ευρώ.