ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014

Όταν ο μνημονιακός «εκσυγχρονισμός» αφήνει άθικτο το σύστημα «αναθέσεων»
ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ, «Ναυτεμπορική», 11/7/14  nbellos@naftemporiki.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η χώρα μας έχει θεσπίσει ένα σύστημα το οποίο καθορίζει εκ των προτέρων ποιες εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε χθες την Ελλάδα στο δικαστήριο ζητώντας την κατάργηση των κατηγοριών εργοληπτικών πτυχίων στις κατασκευαστικές εταιρείες. Παράλληλα, ενεργοποίησε προδικαστική διαδικασία σε τρεις υποθέσεις που αφορούν τη διασυνοριακή περίθαλψη, την αλιεία και τις αεροπορικές μεταφορές.
Εργοληπτικά πτυχία
Η Κομισιόν προσέφυγε στο δικαστήριο για τα εργοληπτικά πτυχία εναντίον της Ελλάδας, θεωρώντας ότι παραβιάζονται οι κανόνες της Ε.Ε. περί δημοσίων συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα.
Ειδικότερα, η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει ένα σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής σε μητρώο όλων των εγκεκριμένων εγχώριων τεχνικών εταιρειών, τις οποίες ταξινομεί σε κατηγορίες, ενώ κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα κατώτατα και ανώτατα όρια προϋπολογισμού.
Όταν πρόκειται για δημόσιους διαγωνισμούς, οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να δέχονται μόνο τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες, ανάλογα με τον προϋπολογισμό που προβλέπεται για την προτεινόμενη σύμβαση.
Με τον τρόπο αυτό η ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει ένα σύστημα το οποίο καθορίζει εκ των προτέρων ποιες εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, αυτό το σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής προσφορών εταιρείες που έχουν την οικονομική, δημοσιονομική, επαγγελματική και τεχνική επάρκεια ώστε να εκτελέσουν μια σύμβαση, για το μόνο λόγο ότι η χρηματοοικονομική τους επάρκεια είναι διαφορετική -συνήθως μεγαλύτερη- από τη συγκεκριμένη κατηγορία προϋπολογισμού που επιτρέπεται για τη διαδικασία.
Κατά συνέπεια, θεωρεί ότι οι εθνικές διατάξεις περιορίζουν τις δυνατότητες που παρέχει η αγορά στις επιχειρήσεις και παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ οικονομικών φορέων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι αυτό το περιοριστικό νομικό καθεστώς παραβιάζει την οδηγία 2004/18/ΕΚ και τις θεμελιώδεις αρχές για ίση μεταχείριση και απαγόρευση των διακρίσεων στις οποίες στηρίζονται οι κοινοτικοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή είχε στείλει επιστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ελλάδα τον περασμένο Νοέμβριο, με την οποία ζητούσε συμμόρφωση εντός δύο μηνών, κάτι που φυσικά δεν έγινε.