ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,ΔΗΜΑΡΑΣ, ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ ΧΙΟΥΜΟΡ….
Οι δυο βουλευτές της Ανεξάρτητης Ένωσης Πολιτών (ΑΕΠ) αποδεικνύεται ότι δεν στερούνται χιούμορ, δεδομένου ότι πρόσφατα (10.2.2011) απηύθυναν ερώτηση προς την Υπουργό Περιβάλλοντος κυρία Μπιρμπίλη σχετικά με τους«παράγοντες (που)έχουν υπεισέλθει ώστε να ανατραπεί η ρητά διατυπωμένη δέσμευση του πρωθυπουργού για απορρύπανση του Θριασίου Πεδίου και ποιοι λόγοι σας έχουν οδηγήσει στην ανατροπή της προεκλογικής δέσμευσης ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μονάδα στην Χαλυβουργική »…..Έλεγαν στην ερώτησή τους προς την Υπουργό Περιβάλλοντος :« …….. το Θριάσιο Πεδίο θα γινόταν η περιοχή όπου πρώτα και κύρια θα εφαρμοζόταν η Πράσινη Ανάπτυξη …... Σήμερα 1,5 χρόνο μετά, δεν έχει αλλάξει τίποτα, οι πράσινες επενδύσεις εξακολουθούν να είναι ζητούμενο και η κυβέρνηση παρά τις ρητές δεσμεύσεις του πρωθυπουργού , επιμένει στην διαιώνιση μιας πολιτικής που καταστρέφει την δημόσια υγεία, υποβαθμίζει περαιτέρω το περιβάλλον και διογκώνει το ήδη τεράστιο πρόβλημα. Όπως καταγγέλλουν φορείς της περιοχής, η κυβέρνηση επιτρέπει τελικά την δημιουργία Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής της Χαλυβουργικής η οποία σύμφωνα με τους επιστημονικούς υπολογισμούς θα δημιουργήσει ένα μόνιμο κώνο καυσαερίων 4,5 εκατ. κυβικών μέτρων την ώρα πάνω από την Ελευσίνα και το Θριάσιο, ο οποίος θα περιέχει ετησίως περίπου 2000 τόνους οξείδια του αζώτου και θα οδηγήσει σε βέβαιη και μόνιμη υπέρβαση των ορίων του διοξειδίου του αζώτου και του όζοντος. Η ρύπανση θα επηρεάσει άμεσα την ζωή του μισού πληθυσμού περίπου της Ελλάδας, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η ρύπανση του Θριασίου μεταφέρεται με δύο μηχανισμούς σε όλο το Λεκανοπέδιο προκαλώντας την άμεση αύξηση του όζοντος. Με τη λειτουργία αυτής της Μονάδας θα επιτραπεί η εκπομπή 1,8 εκ τόνους το χρόνο διοξείδιο του άνθρακα, ποσότητα δεκαπλάσια από τα σημερινά δικαιώματα της εταιρείας, που θα προσθέσει τεράστιες ποσότητες στέρεων αποβλήτων ενώ ακόμη δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα των υπαρχόντων στέρεων αποβλήτων της εταιρείας, τα οποία παράνομα χρησιμοποιούνται για επιχωματώσεις, με αποτέλεσμα καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ταυτόχρονα η πραγματοποίηση αυτής της «επένδυσης» θα ρυπάνει και άλλο -τουλάχιστον θερμικά - τον κόλπο της Ελευσίνας, παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί θαλάσσια «ευαίσθητη περιοχή». …Ερωτήματα παραμένουν και για την επιλογή της τοποθεσίας κατασκευής, αφού προβλέπεται αυτή να κατασκευαστεί στις επιχωματώσεις των 500στρ θάλασσας που απέκτησε η εταιρεία σκανδαλωδώς το 1974 και των 150 επιπλέον στρ που έχει παρανόμως επιχωματώσει η εταιρεία. Όπως είναι αυτονόητο οι εξελίξεις αυτές προκαλούν αγανάκτηση στους κατοίκους, οι οποίοι είχαν πιστέψει τον Οκτώβριο του 2009 ότι επιτέλους μια κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει σοβαρά τα προβλήματά τους και θα σταματήσει πλέον η αντιμετώπισή τους ως πολιτών δεύτερης κατηγορίας».
Στην απάντησή της (24.2.2011) η κα Μπιρμπίλη υποστηρίζει ότι«στην νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής θα χρησιμοποιηθούν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές βάσει της Οδηγίας IPPC (Ολοκληρωμένος έλεγχος και πρόληψη της ρύπανσης) και εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι η τήρηση των οποίων εξασφαλίζει κατά το δυνατόν την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος…….Η λειτουργία του σταθμού δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, λόγω της επιλεγείσας τεχνολογίας αιχμής και της αποκλειστικής χρήσης του καθαρότερου συμβατικού καυσίμου (φυσικό αέριο) καθώς εξασφαλίζει ασήμαντες εκπομπές διοξειδίου του θείου, μηδενική εκπομπή σωματιδίων τέφρας λόγω μηδενικής περιεκτικότητας σε ανόργανα συστατικά, εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα χαμηλότερες από αυτές άλλων συμβατικών καυσίμων, ενώ η επιλεγείσα τεχνολογία καύσης … εξασφαλίζει χαμηλές συγκεντρώσεις οξειδίων του αζώτου σε καυσαέρια. Επιπλέον κατ’ εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων η εγκατάσταση υποχρεούται σε συνεχή παρακολούθηση και γνωστοποίηση των τιμών των εκπεμπόμενων ρύπων, υπερβάσεις δε των ανωτάτων ορίων οδηγούν ακόμη και σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής. Η μονάδα θα ικανοποιεί πλήρως τόσο τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 2001/80/ΕΚ όσο και τα (αυστηρότερα) όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας που ισχύουν από το έτος 2010 ενώ δεν έχει υποβληθεί αίτημα για έκδοση άδειας εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και οι περιβαλλοντικοί όροι της εν λόγω Απόφασης δεν καλύπτουν θέματα εμπορίας ρύπων. Τέλος η Χαλυβουργική υπέβαλε αίτημα για συνέχιση και ολοκλήρωση λιμενικών έργων και επιχωματώσεων έκτασης 67.9 στρεμ που υπολείπεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχωμάτωση των 477,50 στρεμ που παραχωρήθηκαν από το κράτος στην εταιρεία από το 1972. Μετά από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης η Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ συνέταξε σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο οποίο προβλέπονται τα τεχνικά έργα, τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων, όπου απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας κατά την επιχωμάτωση . Όσον αφορά τα απόβλητα … της Χαλυβουργικής προβλέπονται όροι για την διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα προσωρινή αποθήκευση σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και στην συνέχεια παράδοση σε φορέα/ εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων ή επικίνδυνων αποβλήτων …».Σχολιάζει ο Βασίλης Οικονόμου την «απάντηση» :«….. ενώ υπάρχουν όροι και νομοθεσία για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων, η χώρα μας έχει καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ότι αυτά χρησιμοποιούνται παράνομα στις επιχωματώσεις της Χαλυβουργικής. Παρ’ όλα αυτά οι υπηρεσίες του Υπουργείου δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια καθώς θεωρούν ότι από την στιγμή που υπάρχουν όροι στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, αυτοί εφαρμόζονται! Η πραγματικότητα αυτή είναι ίσως χαρακτηριστική για πολλά από τα δεινά της χώρας μας , καθώς οι διορισμένοι τεχνοκράτες θεωρούν ότι από την στιγμή που υπάρχουν νόμοι , αυτοί εφαρμόζονται πιστά από τις εταιρείες ! Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι το με δόξα και τιμή νεοϊδρυθέν Υπουργείο Περιβάλλοντος ακολουθεί πιστά τις συνταγές του παρελθόντος , δεν σκοπεύει να εφαρμόσει εναλλακτική πολιτική σε ότι αφορά το περιβάλλον αλλά ακολουθεί πιστά όσα αποφάσισε η προηγούμενη κυβέρνηση - με εξαίρεση ίσως κάποια θέματα που απασχολούν προσωπικά, για άγνωστους λόγους , την ίδια την Υπουργό. Κοινώς η κυβέρνηση δια της Υπουργού σκοπεύει να επιβάλει την κατασκευή της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής αδιαφορώντας για την δημόσια υγεία των κατοίκων της Ελευσίνας και ευρύτερα του Θριασίου, εμμένει στο ότι τα καυσαέρια της Μονάδας θα είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων και παραβλέπει ότι το περιβάλλον της περιοχής είναι ήδη τρομακτικά επιβαρυμένο, ότι όλες αυτές οι εκπομπές επικίνδυνων αερίων για την υγεία λειτουργούν προσθετικά , και αντί να υλοποιεί προγράμματα απορρύπανσης του Θριασίου επιτρέπει την διαιώνιση μιας πολιτικής βλαπτικής για την δημόσια υγεία. Η περίφημη Πράσινη Ανάπτυξη που θα ξεκινούσε από το Θριάσιο γρήγορα ξεχάστηκε και οι κάτοικοι της Ελευσίνας για μια ακόμη φορά αντιμετωπίζονται ως πολίτες Β’ κατηγορίας από μια κυβέρνηση που άλλα έλεγε και άλλα τελικά κάνει, ακόμη και στα θέματα που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα του Μνημονίου».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου