ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ και από τους Γερμανούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Ο Παπαδημούλης για το ΚΚΕ


Σε  συνέντευξή του στην εφημερίδα ΕΠΟΧΗ (18.11.12) ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ σχολιάζει τη γενικότερη στάση του ΚΚΕ, που ως γνωστόν εξακολουθεί να δρα ως «γητευτής» διαφόρων  «Συριζαίων» και να εμφιλοχωρεί σε κάποια  ευχολόγια  περί ενότητας της Αριστεράς…
Ερωτά η ΕΠΟΧΗ:

Τις τε­λευ­ταίες μέ­ρες το ΚΚΕ, μέ­σω της Αλ. Πα­ρα­γή­γα, ε­πι­τί­θε­ται σφο­δρά κα­τά του ΣυΡι­ζΑ. Από «λό­μπι της δραχ­μής» σε «πό­λο του συ­στή­μα­τος», τον ο­νο­μα­τί­ζει. Πώς ε­κτι­μάς αυ­τή την ε­πί­θε­ση; Συ­σπεί­ρω­ση του κό­σμου του ε­πι­διώ­κει ή συμ­βαί­νει κά­τι άλ­λο στον Πε­ρισ­σό;
Απαντά ο Παπαδημούλης :

Η η­γε­σία του ΚΚΕ, πα­ρά τη θε­α­μα­τι­κή ε­κλο­γι­κή του συρ­ρί­κνω­ση, συ­νε­χί­ζει να κα­τα­δι­κά­ζει ό,τι δεν κα­τα­λα­βαί­νει, να συ­κο­φα­ντεί ό,τι δεν ε­λέγ­χει και να ε­νο­χο­ποιεί ό.τι ξε­φεύ­γει α­πό το στε­νό ι­δε­ο­λο­γι­κό του πλαί­σιο. Εί­ναι ι­στο­ρι­κό λά­θος του ΚΚΕ να ε­πι­λέ­γει να α­ντι­τάσ­σε­ται σε έ­να ευ­ρύ, α­ρι­στε­ρό, ρι­ζο­σπα­στι­κό, προο­δευ­τι­κό μέ­τω­πο για την έ­ξο­δο της χώ­ρας α­πό την κρί­ση. Τε­λευ­ταία η Αλ. Πα­πα­ρή­γα, κα­τα­χει­ρο­κρο­τού­με­νη και υ­μνού­με­νη α­πό τους «Τα­λι­μπάν του Μνη­μο­νίου», έ­φτα­σε να κα­ταγ­γεί­λει ε­μάς τους δή­θεν «ευ­ρω­λά­γνους» ως «λό­μπι της δραχ­μής», υ­πό τα ε­πι­δο­κι­μα­στι­κά χα­μό­γε­λα του κ. Σα­μα­ρά. Ει­λι­κρι­νά θλί­βο­μαι. Και­ρός εί­ναι να δού­με κι ε­μείς τα πράγ­μα­τα ό­πως εί­ναι στο ΚΚΕ και ό­χι ό­πως θα θέ­λα­με να εί­ναι…

Κρατάω αυτή τη τελευταία φράση του Παπαδημούλη: να δούμε το ΚΚΕ όπως είναι, κι όχι όπως θα θέλαμε να είναι…

Λόγω της προσωπικής ανάμειξής μου στο κίνημα των ΑΜΕΑ, είχα την ευκαιρία να υποστώ  «εξ επαφής»  τη  λυσσαλέα μισαλλοδοξία των οπαδών του  και την παντελή έλλειψη πολιτικού πολιτισμού που τους χαρακτηρίζει. Όποιος θέλει να κάνει τα στραβά μάτια σε αυτή τη πραγματικότητα, τόσο το χειρότερο για τη νοημοσύνη του  και για όλους μας ….